Amaçlar;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi olmak üzere TBMM tarafından onaylanmış uluslararası belgeler, Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları, diğer ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, Eğitim, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, Aynı dünyayı paylaştığmız hayvanlarında hayvan haklarına saygılı, dayanışma, barışçı ve adil bir dünya, emeğin yüceliği, sürdürülebilir ve dengeli kalkınma, varlık içinde yaşama, doğanın ve çevrenin korunması, çoğulcu ve katılımcı demokrasi değerlerine dayanan; kadın erkek eşitliğine inanan; bu değerleri gerçekleştirmeyi hedefleyen; devleti, kişilerin özgürlüklerini ve refahını sağlamaya yönelik bir hizmet aracı olarak kabul eden çağdaş demokratik, Yüce Türk Milletinin milli ve manevi değerleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak, Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak, Sanata karşı duyarlı, İnançlı, kültür düzeyi yüksek ahlaklı ve çağın gerektirdiği niteliklere sahip nesiller yetiştirmek, Tüzüğü ve Programına göre teşkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir Partidir.

 

AB PARTİ TÜZÜĞÜ

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
Madde 1 – Kuruluş
Madde 2 – Partinin Adı
Madde 3 – Partinin Kısaltılmış Adı, Genel Merkezi ve Amblemi
Madde 4 – Amaçlar
Madde 5 – Temel Değerlerimiz
Madde 6 – Görev İlkelerimiz
Madde 7 – Siyasal İlkelerimiz
Madde 8 – Öncelikli Yapılacaklar
İKİNCİ KISIM
PARTİ ÜYELİĞİ
Madde 9 – Üye Olabilme Şartları
Madde 10 – Üyelik Başvurusu ve Gerekli Belgeler
Madde 11 – Üye Başvurusu Karara Bağlanması ve Üye Kayıt İşlemi
Madde 12 – Sürekli Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Üyeliği
Madde 13 – Partiden Ayrılmış Olanların Yeniden Üyeliğe Kabulü
Madde 14 – Üye Kimlik Belgesi
Madde 15 – Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi
Madde 16 – Genel Merkez Üye Yazım Yönetmeliği ve Üye Yazımında tüzüğe Aykırı Davrananlar
Madde 17 – Parti Üyelerinin Görevleri, Hakları ve Yükümlülükleri
Madde 18 – Üyeliğin Sona Ermesi
ÜÇÜNCÜ KISIM
PARTİ TEŞKİLATI
Madde 19 – Parti Teşkilatı
Madde 20 – Parti Teşkilat Kademeleri
Madde 21 – Parti Teşkilat Kademe Organları
Madde 22 – Belde Teşkilatı
Madde 22 – a) Belde Kongresi
Madde 22 – b) Belde Başkanı
Madde 22 – c) Belde Yönetim Kurulu
Madde 22 – d) Belde Yürütme Kurulu
Madde 23 – İlçe Teşkilatı
Madde 23 – a) İlçe Kongresi
Madde 23 – b) İlçe Başkanı
Madde 23 – c) İlçe Yönetim Kurulu
Madde 23 – d) İlçe Yürütme Kurulu
Madde 24 – İl Teşkilatı
Madde 24 – a) İl Kongresi
Madde 24 – b) İl Başkanı
Madde 24 – c ) İl Yönetim Kurulu
Madde 24 – d) İl Yürütme Kurulu
Madde 25 – Genel Merkez Teşkilatı
Madde 25 – a) Büyük Kongre
Madde 25 – b) Genel Başkan
Madde 25 – c) Merkez Karar, Yönetim Kurulu (MKYK)
Madde 25 – d) Merkez Yürütme Kurulu (MKYK)
Madde 26 – Yan Kuruluşlar
Madde 26 – a) Kadın Kolları
Madde 26 – b) Gençlik Kolları
Madde 26 – c) Diğer Yan Kuruluşlar
Madde 27 – Gruplar
Madde 27 – a) TBMM Parti Grubu
Madde 27 – b) İl Genel Meclisi Grupları
Madde 27 – c) Belediye Meclisi Grupları
Madde 28 – Mahalle, Köy, Sandık Bölgesi ve Seçim Çevresi Temsilci ve Kurulları
Madde 29 – Yurt Dışı Temsilcilikler
DÖRDÜNCÜ KISIM
PARTİ TEŞKİLATI
TEŞKİLAT ORGANLARININ OLUŞUMLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
BELDE TEŞKİLATI
Madde 30 – Belde Kongresi
Madde 31 – Belde Kongresi Delegeleri
Madde 32 – Belde Kongresi Delege Seçimleri ve Delege Listesinin Onaylanması
Madde 33 – Belde Başkanı
Madde 34 – Belde Yönetim Kurulu
Madde 35 – Belde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 36 – Belde Yürütme Kurulu
İLÇE TEŞKİLATI
Madde 37 – İlçe Kongresi
Madde 38 – İlçe Kongresi Delegeleri
Madde 39 – İlçe Kongresi Delege Seçimleri
Madde 40 – İlçe Başkanı
Madde 41 – İlçe Yönetim Kurulu
Madde 42 – İlçe Yürütme Kurulu
İL TEŞKİLATI
Madde 43 – İl Kongresi
Madde 44 – İl Kongresi Delegeleri
Madde 45 – İl Başkanı
Madde 46 – İl Yönetim Kurulu
Madde 47 – İl Yürütme Kurulu
BEŞİNCİ KISIM
İLÇE VE İL KONGELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Madde 48 – Olağan Kongre Zamanı ve Seçilecek Delegeler
Madde 49 – Kongre Gündemlerini Belirleme Yetkisi
Madde 50 – Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması ve İlanı
Madde 51 – İlçe ve İl Kongresinin İlanı
Madde 52 – Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 53 – Kongrenin Açılışı, Kongre Divanı, Divanın Yetki ve Görevleri
Madde 54 – Kongrelerin Görev ve Yetkileri
Madde 55 – İlçe ve İl Kongrelerinde Yapılacak Seçimler ve Adaylık
Madde 56 – Kongrelerde Oy Hakkını Kullanma Şekli
Madde 57 – Seçimlerle İlgili İtiraz
Madde 58 – Kongre Sonuçları ve Tutanaklarının Üst Organa Bildirilmesi
Madde 59 – İlçe ve İl Kongrelerinin Olağanüstü Toplanması

Madde 60 – Alt Kademenin Üst Kademe Kongresinde Temsili
ALTINCI KISIM
İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Madde 61 – Kurucu Yönetim Kurulları
Madde 62 – Yönetim Kurullarının Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 63 – Kademelerde Partinin Temsili
Madde 64 – İlçe ve İl Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkileri
Madde 65 – Kurul Üyesinin İstifa Etmiş Sayılma Hali
Madde 66 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerinde Boşalma
Madde 67 – İşten El Çektirme Nedenleri
Madde 68 – İşten El Çektirmenin Usul ve Esasları
Madde 69 – Geçici Kurullar ve Olağanüstü Kongrenin Toplanması
YEDİNCİ KISIM
MERKEZ TEŞKİLATI
A - BÜYÜK KONGRE
Madde 70 – Büyük Kongre, Görev ve Yetkileri
Madde 71– Büyük Kongre Delegeleri
Madde 71 – a) Büyük Kongrenin Seçilmiş Delegeleri
Madde 71 – b) Büyük Kongrenin Tabii Delegeleri
Madde 71 – c) Büyük Kongrenin Onur Üyeleri
Madde 72 – Büyük Kongreyi Olağan Toplama Yetkisi ve Zamanı
Madde 73 – Büyük Kongre Gündemi ve Delege Listesinin İlanı
Madde 74 – Tüzüğün, Büyük Kongre Hakkında Uygulanacak Diğer Hükümleri
Madde 75 – Genel Başkan’ın Açılış Konuşması ve Komisyon Oluşturulması
Madde 76 – Gündem Maddelerinde Değişiklik ve Kongre Müzakereleri
Madde 77 – Büyük Kongre’de Yapılacak Seçimler
Madde 78 – Büyük Kongre’de Adaylık ve Seçim Hazırlıkları
Madde 79 – Büyük Kongre’nin Olağanüstü Toplanması
Madde 80 – Büyük Kongre Tutanakları
Madde 81 – Büyük Kongre Seçimleri İle İlgili İtiraz
B – MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK)
Madde 82 – MKYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları
Madde 83 – MKYK’nın Görev ve Yetkileri
C – GENEL BAŞKAN
Madde 84 – Genel Başkanlık İçin Adaylık Koşulları
Madde 85 – Genel Başkanın Seçimi ve Görev Süresi
Madde 86 – Genel Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 87 – Genel Başkanlığın Boşalması
D – MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK)
Madde 88 – MYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları
Madde 89 – MYK’nın Görev ve Yetkileri
Madde 90 – MYK’nın Genel Başkan Yardımcısı Üyeleri Arasında İş Bölümü
Madde 90 – a) Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu)
Madde 90 – b) Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilattan Sorumlu)
Madde 90 – c) Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşlerinden Sorumlu)
Madde 90 – d) Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medyadan Sorumlu)
Madde 90 – e) Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomiden Sorumlu)
Madde 90 – f) Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalardan Sorumlu)
Madde 90 – g) Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimlerden Sorumlu)
Madde 90 – h) Genel Başkan Yardımcısı (Hayvan Haklarından Sorumlu)
Madde 90 – i) Genel Başkan Yardımcısı (Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu)
Madde 90 – j) Genel Başkan Yardımcısı (İnsan Haklarından Sorumlu)
Madde 90 – k) Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşlerinden Sorumlu)
Madde 90 – l) Genel Başkan Yardımcısı (Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu)
Madde 90 – m) Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinden Sorumlu)
Madde 90 – n) Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu)
Madde 90 – ö) Genel Başkan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Madde 90 – p) Genel Sekreter
Madde 91 – Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri
Madde 91 – a) Genel Başkan yardımcılarının bakacakları ve yapacakları iş ve faaliyet alanları
Madde 91 – b) Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Madde 91 – c) Genel Sekreter
SEKİZİNCİ KISIM
YAN KURULUŞLAR
A – KADIN VE GENÇLİK KOLLARI
Madde 92 – Kadın ve Gençlik Kollarına Üye Olmak
Madde 92 – a) Kadın Koluna Üye Olmak
Madde 92 – b) Gençlik Koluna Üye Olmak
Madde 92 – c) Kadın ve Gençlik Kolları Üyeliğine Mahsus Defter
Madde 93 – Kadın ve Gençlik Kollarının Teşkilat Kademe Organları
Madde 93 – A) Kadın-Gençlik Kolu Belde Kademesi Teşkilat Organları
Madde 93 – 1) Kadın-Gençlik Kolu Belde Kongresi
Madde 93 – 2) Kadın-Gençlik Kolu Belde Başkanı
Madde 93 – 3) Kadın-Gençlik Kolu Belde Yönetim Kurulu
Madde 93 – 4) Kadın-Gençlik Kolu Belde Yürütme Kurulu
Madde 93 – B) Kadın-Gençlik Kolu İlçe Kademesi Teşkilat Organları
Madde 93 – 1) Kadın-Gençlik Kolu İlçe Kongresi
Madde 93 – 2) Kadın-Gençlik Kolu İlçe Başkanı
Madde 93 – 3) Kadın-Gençlik Kolu İlçe Yönetim Kurulu
Madde 93 – 4) Kadın-Gençlik Kolu İlçe Yürütme Kurulu
Madde 93 – C) Kadın-Gençlik Kolu İl Kademesi Teşkilat Organları
Madde 93 – 1) Kadın-Gençlik Kolu İl Kongresi
Madde 93 – 2) Kadın-Gençlik Kolu İl Başkanı
Madde 93 – 3) Kadın-Gençlik Kolu İl Yönetim Kurulu
Madde 93 – 4) Kadın-Gençlik Kolu İl Yürütme Kurulu
Madde 93 – D) Kadın-Gençlik Kolu Genel Merkez Teşkilat Organları
Madde 93 – 1) Kadın-Gençlik Kolu Büyük Kongresi
Madde 93 – 2) Genel Merkez Kadın-Gençlik Kolları Başkanı
Madde 93 – 3) Kadın-Gençlik Kolu Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
Madde 93 – 4) Kadın-Gençlik kolu Merkez Yürütme Kurulu
Madde 94 – Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Organlarının Oluşumu, Delegeler ve Kongrelerine İlişkin Ortak Hükümler
Madde 95 – Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkan ve Üyelerinin Yetki ve Görevleri
Madde 96 – Kadın ve Gençlik Kollarına İşten El Çektirme
B-DİĞER YAN KURULUŞLAR
Madde 97 – Parti Teşkilatının Diğer Alt Birim ve Kuruluşları
DOKUZUNCU KISIM
PARTİ GRUPLARI
A-TBMM PARTİ GRUBU
Madde 98 – TBMM Parti Grubunun Oluşumu
Madde 99 – Grup Başkanı, Başkan vekilleri ve Grup Yönetim Kurulu
Madde 100 – Grup Başkan vekilleri ve Grup Yönetiminin Görevleri
Madde 101 – Grup Üyelerinin Görevleri
Madde 102 – Grupta Gizli Oylama Konuları
Madde 103 – TBMM Parti Grup İç Yönetmeliği
B-İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI
Madde 104 – İl Genel Meclisi Grupları
Madde 105 – Belediye Meclisi Grupları
Madde 106 – İl Genel Meclisi Grupları İle Belediye Meclisi Gruplarına İlişkin Ortak Hükümler
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULLARI VE SİYASİ DOĞRULUK VE ETİK KURULU
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULLARI
Madde 107 – Parti İçi Demokrasi Hakemliği
Madde 108 – Parti İçi Demokrasi Hakem Kurullarının Oluşumu
Madde 109 – Kurul Üyesinde Aranacak Nitelik ve Üyelik Güvencesi
Madde 110 – Hakem Kurullarının Görevleri
Madde 111 – Sorunun Hakem Kurullarına İntikali ve Hakem Kararlarının Niteliği
ONUNCU KISIM
SİYASİ AHLAK VE ETİK KURULU
Madde 112 – a) Kurulun Oluşumu
Madde 112 – b) Kurul Üyelerinde Aranılacak Nitelikler
Madde 112 – c) Kurulun Görev Süresi
Madde 112 – d) Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 112 – e) Kurulun Yazışmaları ve Faliyet Raporu
Madde 112 – f) Kurulun Bağımsızlığı ve Güvencesi
ONBİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
PARTİ DİSİPLİN KURULLARI
Madde 113 – Parti Disiplin Kurulları
Madde 113 – a) İl Disiplin Kurulları
Madde 113 – b) Merkez Disiplin Kurulu
Madde 113 – c) TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu
Madde 113 – d) Müşterek Disiplin Kurulu
İKİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ AYIRIM
İL DİSİPLİN KURULLARI
Madde 114 – İl Disiplin Kurullarının Oluşumu
Madde 115 – İl Disiplin Kurullarının Bakacağı İşler
İKİNCİ AYIRIM
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Madde 116 – Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu
Madde 117 – Merkez Disiplin Kurulunun Bakacağı İşler
Madde 117 – a) Merkez Disiplin Kurulu’nun Birinci Derecede Bakacağı İşler
Madde 117 – b) Merkez Disiplin Kurulu’nun İkinci Derecede Bakacağı İşler
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
GRUP DİSİPLİN KURULU
Madde 118 – TBMM Parti Grup Disiplin Kurulunun Oluşumu
Madde 119 – TBMM Parti Grup Disiplin Kurulunun Bakacağı İşler
MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU
Madde 120 – Müşterek Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev Yetkileri
BEŞİNCİ AYIRIM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 121 - Disiplin Kurullarına İlişkin Müşterek Hükümler
Madde 122 - Disiplin Kuruluna Sevk Yetkisi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİRİNCİ AYIRIM
DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
Madde 123 – Parti Disiplin Cezaları
Madde 124 – Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller
Madde 125 – Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller
Madde 126 – Partiden ve Gruptan Geçici İhraç Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller
Madde 127 – Partiden ve Gruptan Kesin İhraç Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller
İKİNCİ AYIRIM
DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER
Madde 128 – Disiplin Suçlarında Zaman aşımı
Madde 129 – Tedbirli Olarak Disiplin Kuruluna Sevketmek
Madde 130 – Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Nezdinde İtiraz Hakkı
Madde 131 – Disiplin Cezalarını Af Yetkisi
ONİKİNCİ KISIM
SEÇİMLER VE ADAYLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
SEÇİMLERE KATILMA
Madde 132 – Seçimlerle İlgili Karar Yetkisi
İKİNCİ BÖLÜM
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE ADAYLIK İŞLEMLERİ
Madde 133 – Milletvekili Adaylık Başvurusu Ön İnceleme
Madde 134 – Aday Tespit ve Sıralama Usulleri
Madde 134 – a) Ön Seçim Usulü İle Aday ve Liste Sıralaması Yapmak
Madde 134 – b) Teşkilat Yoklaması Usulü İle Aday ve Liste Sıralaması Yapmak
Madde 134 – c) Merkez Yoklaması Usulü İle Aday Liste Sıralaması Yapmak
Madde 135 – Aday Listelerinde Boşalmanın Doldurulması
Madde 136 – Milletvekili Seçiminde Kontenjan Adaylığı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YEREL SEÇİMLERDE ADAYLIK İŞLEMLERİ
Madde 137 – Yerel Seçimlerde Adaylık Ön İnceleme
Madde 138 – Yerel Seçim Aday Tespit Sıralama Usulü
Madde 139 – Yerel Seçimlerde Ön Seçim, Teşkilat ve Merkez Yoklaması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 140 – Alt Kademe Teşkilat Yöneticisinin Aday Adaylığı
Madde 141 – Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık Başvurusu
Madde 142 – Parti Adayı Olarak Seçilmiş Olanların Yeniden Adaylığı
Madde 143 – Seçim İşleri Yönetmeliği
ONÜÇÜNCÜ KISIM
MALİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
PARTİNİNGELİRLERİ
Madde 144 – Partinin Gelirleri
Madde 144 – a) Giriş ve Üyelik Aidatı
Madde 144 – b) Millet vekilliği Aidatı
Madde 144 – c) Tanıtıcı Unsur ve Yayınların Satışından Sağlanacak Gelirler
Madde 144 – d) Etkinliklerden Sağlanacak Gelirler
Madde 144 – e) Aday Adaylarından Alınacak Özel Aidat
Madde 144 – f) Mal Varlığından Elde Edilecek Gelirler
Madde 144 – g) Bağışlar
Madde 144 – h) Hazine Yardımları
Madde 145 – Gelirlerin Sağlanması Usulü
İKİNCİ BÖLÜM
PARTİ GİDERLERİ
Madde 146 – Harcamaların Yapılmasında Gözetilecek Usül
Madde 147 – Muhafaza ve Harcamalardan Doğan Mali Sorumluluk
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÜTÇE KESİN HESAP
Madde 148 – Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması
Madde 148 – a) Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması
Madde 148 – b) Kesin hesabın Hazırlanması ve Onaylanması
Madde 148 – c) Kesin hesabın Bildirimi
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
TEFTİŞ DENETİM
Madde 149 – Teftiş ve Denetimin Amacı
Madde 150 – Denetim Yetkisi ve Görevi
ONBEŞİNCİ KISIM
DANIŞMA MECLİSLERİ YARDIMCI ÜNİTELER
PARTİ DANIŞMA MECLİSİ, DANIŞMANLAR,
BİRİNCİ BÖLÜM
YARDIMCI ÜNİTELER
Madde 151 – Parti Danışma Meclisi
Madde 152 – Parti Danışma Meclisi Üyeleri
Madde 153 – İl ve İlçe Danışma Meclisleri
Madde 153 – a) İl Danışma Meclisi Üyeleri
Madde 153 – b) İlçe Danışma Meclisi Üyeleri
Madde 154 – Yan Kuruluşlar Danışma Meclisleri
Madde 155 – Genel Başkan Danışmanları
İKİNCİ BÖLÜM
YARDIMCI ÜNİTELER
Madde 156 – Araştırma Kurulları, Komisyonlar ve Çalışma Mekanları
Madde 157 – Bürolar ve Merkezler
ONALTINCI KISIM
HÜKÜMET FAALİYETLERİ
Madde 158 – Hükümet Kurma Kararı Verme Yetkisi
Madde 159 – MYK Üyesinin Hükümet Üyeliği
Madde 160 – Partili Bakanlar Hakkında Parti İçi Güven Oylaması
ONYEDİNCİ KISIM
PARTİ DEFTERLERİ
Madde 161 – Parti Defterleri
Madde 161 – a) Üye Kayıt Defteri
Madde 161 – b) Karar Defteri
Madde 161 – c) Gelen, Giden Evrak Kayıt Defteri
Madde 161 – d) Gelir, Gider Defteri
Madde 161 – e) Demirbaş Eşya Defteri
ONSEKİZİNCİ KISIM
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 162 – Yetki ve Görev Devri
Madde 163 – Tüzükte Yazılı Süreleri Kısaltma Yetkisi
Madde 164 – Yetki Sınırı, Bağdaşmaz ve Birleşemez Konumlar
Madde 165 – Parti İçi Referandum
Madde 166 – Milletvekillerinin Halkla İrtibat Büroları
Madde 167 – Organlarda Görev Alanların İlgili Makamlara Bildirilmesi
Madde 168 – Parti Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi
Madde 169 – Tüzük ve Program Değişikliği
Madde 170 – Parti İç Yönetmelikleri
Madde 171 – Parti Merkez Organlarının İlk Oluşumu
Madde 172 – Kurucular Kurulu Üyeleri
Madde 173 – Tüzükte Hüküm Bulunmayan Konularda Yapılacak Uygulama
Madde 174 – Yürütme
Madde 175 – Yürürlük
ONDOKUZUNCU KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 – Kurucular Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Geçici Madde 2 – Kademe Organlarının İlk Oluşumunda Organların Üye Sayıları
Geçici Madde 3 – Kurucular Kurulu’nun Çalışma Usulü
Geçici Madde 4 – Kurucu Kademe Organ Üyelerinin Kongre Delegeliği
Geçici Madde 5 – Kuruluşta Üye Yazım Yetkisi
Geçici Madde 6 – Kadın Gençlik Kollarının İlk Oluşumu
Geçici Madde 7 – Ahlak ve Etik Kurulu
YİRMİNCİ KISIM
EK : Yurtdışı temsilcilik açılacak yerler listesi