İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

B - MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK)

 

Madde 82 – MKYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları;

  1. a) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, büyük kongreden sonra Partinin en üst karar ve yönetim organı olup büyük kongrece gizli oyla seçilen 50 üyeden oluşur. Ayrıca 25 yedek üye seçilir.
  2. b) MKYK’nın görev süresi, seçimli olağan üstü toplantı yapılmadığı sürece, büyük kongrenin normal olağan toplantısına kadar devam Kurul üyeliklerinde boşalma olması halinde, sıradaki yedek Genel Başkan tarafından davet edilir.
  3. c) Parti Genel Başkanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Genel Başkan’ın yokluğunda, MYK’nın protokol sırasındaki Genel Başkan yardımcısı başkanlık eder.
  4. d) MKYK, kanun ve Tüzük’te yer alan toplantı ve karar yeter sayısı ile oylama şekline ilişkin ayrık durumlar dışında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalar, gizlilik kararı alınmamış ise, açık oylama şeklinde yapılır. Açık oylama sonucunun eşit olması halinde, Genel Başkan’ın katıldığı görüş Kabul edilmiş sayılır. Gizli oylama sonucunun eşit olması halinde, oylama iki kez daha tekrarlanır. Eşitlik bozulmaz ise, sonraki toplantıda konu bir kez daha oylanır. Eşitlik yine bozulmazsa, oylama konusu reddedilmiş sayılır.
  5. e) MKYK, en az ayda bir olağan toplantı yapar. Olağan toplantıların zaman, yer ve tarihleri, kurulca kararlaştırılır. Kurul, Genel Başkan’ın veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının1/3’ünün talepetmesi hallerinde olağanüstü toplanır. Olağan üstü toplantının tarihi ile yer ve zamanı üyelere duyurulur. Bir yıl içinde peşpeşe 3 veya bir yıl içinde 6 kez özürsüz olarak toplantılara katılmayan üye, kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Bu durumun kurulca tespitinden sonra üyelik boşalmasına ilişkin Tüzük hükmü uygulanır.
  6. f) MKYK gündem esasına göre müzakereler yapar, kararlar alır. Kurul üyelerinin her biri, gündem teklifinde bulunabilir. Karşı görüş olması halinde yapılacak oylama sonucuna göre işlem yapılır.