irfanuzunbanner

Parti Programı

İÇİNDEKİLER
ADALET BİRLİK PARTİSİ PROGRAMI

AB PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ

GENEL ESASLAR
İKTİSADİ POLİTİKA
SOSYAL POLİTİKA
KAMU İDARESİ
DIŞ POLİTİKA

ÖNSÖZ

Aziz Milletimiz çekişmenin, kavganın ve bölücülüğün hiçbir zaman yanında olmamıştır. Geçmişte şu veya bu şekilde kavgaya itilenler veya kendini kavganın içerisinde bulanlar sıkıntı ve ıstırap çekmişlerdir. Kırgınlıkların giderilmesine, yaraların sarılmasına, dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın geliştirilmesine büyük bir Birlikteliğe ihtiyaç vardır. Milli birliğin muhafazası ve idamesi için Milletçe büyük bir dikkat ve gayret sarf etmemizin zorunluluğu, bil hassa yakın tarihimizde cereyan eden üzücü olaylar sebebiyle daha iyi anlaşılmıştır. Aziz vatanımız, dış mihrakların, siyasî ve ideolojik ihtirasların sebep olduğu bölücülük, terör ve anarşi sonucu büyük bir tehlikeye sürüklenmiş, son çare olarak, halkımız yaptığı müdahale ile bu tehlikeli gidişe son vermiştir. Bu müdahalenin hemen akabinde Silahlı Kuvvetlerimizin millete verdiği güvenle, demokrasiye geçişin son safhasının da başarı ile tamamlanacağına inanıyoruz. Milli birlik ve bütünlüğümüzün tartışma konusu dahi yapılmamasını, başta Eğitim ve işsizlik olmak üzere, sosyal ve iktisadi meselelerimizin sürekli iyileştirilmesini, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin devlet koruma ve sahipliği ile parasız eğitime geçilerek modern ve ileri Türkiye idealine bağlı, millî ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, ilmi düşünceye sahip olarak yetiştirilmelerini, Memleketimizin bir daha böyle tehlikelere düşmemesinin temel şartı sayarız.

Ülkemiz, insanımızın çalışkanlığı ve kabiliyeti, tabii kaynakları ve coğrafî avantajlarıyla gelişmişliğin zirvesinde yer almaya lâyıktır. Bu cennet vatan tarih boyunca dünyanın en ileri medeniyetlerini bağrından çıkarmanın haklı gururuna, bu aziz Millet de gelişmiş ve medeni olmanın tarihi tecrübesine sahiptir. Milletler arasındaki medeniyet yarışında geri kalmamızın meşru ve makûl bir sebebi olamaz. Milletimize doğru hedefler gösterildiği, önüne konulan engeller kaldırıldığı, birlik ve beraberliği bozulmadığı müddetçe aşamayacağı engel, çözemeyeceği mesele yoktur.

Bu inanç ve heyecanla memleketimizin önünde yeni başlayacak dönem içerisinde cehalet, işsizlik ve fakirlik mutlaka ortadan kaldırılmalı, refah tabana ve geniş kitlelere yayılmalıdır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları asgariye indirilmelidir. Konut ve inşaat meselesi kısa zamanda netice alıcı doğru bir yola mutlaka sokulmalıdır Kentsel dönüşüm adı altında Kentsel yıkımlar yapılmaktadır. Devlet ile vatandaş münasebetlerinde yeni bir anlayışla itimat esas alınarak bürokratik işlemler asgariye indirilmelidir. Devleti vatandaşa rakip değil, onun gücünü ve kabiliyetini geliştiren, teşvik eden bir yardımcı olarak görüyoruz.

Partimiz, dürüst, halkçı, ilkeli kadroları ve ülkemizin ufkunu açacak, siyasal nesneleri göründükleri biçim ve durumlarıyla, halkımızın yıllardır çekmekte olduğu sıkıntıları sona erdirmeyi, siyasal sistemin problem çözme ve karar alma yeteneğini geliştirmeyi, ülkemizin büyümesinin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmayı, Türkiye’yi layık olduğu aydınlığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.

Ülke tarihimiz de emeği geçen, milletimize fedakârca hizmet eden devlet adamı, idareci ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz etmeyi vefa borcumuzun tabii bir ifadesi sayarız.

Memlekete sahip, milletine hizmetkar, ancak yapabileceğini vadeden ve vaadinde mutlaka duran, dostluğu, kardeşliği, sevgi ve barışı şiar edinmiş bir anlayışla, bu vatana en verimli bir şekilde hizmet edebileceğimize ve ülkemizi milletlerarası camiada üstün tutulan ve layık olduğu seviyeye çıkarabileceğimize inanıyoruz.

Millî hakimiyeti ve milletin üstünlüğünü, millî birlik ve bütünlüğü herşeyin üzerinde telakki eden, Millet iradesinin tecellisinin ve millet hakimiyetinin tesisinin ancak halkın serbest oyunun esas olduğu hür demokratik düzen içerisinde mümkün olabileceğine inanan, İnsan temel hak ve hürriyetlerini vazgeçilmez kabul eden, Adalet mülkün temelidir anlayışına sahip, Milliyetçiliği, millî ve manevi değerlere bağlılığı düstur ittihaz eden, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün ilke ve inkılapları istikametinde muasır medeniyet seviyesine erişmeyi hedef alan, Asıl olan fertlerin ve toplumun mutluluğudur, görüşü içerisinde sosyal adalete ve fırsat eşitliğine İnanmış, eğitimli toplum, İktisadi kalkınmanın hızlandırılmasını, işsizliğin ve fakirliğin kaldırılmasını, gelir dağılımı farklılıklarının azaltılarak refahını yaygınlaştırılmasını öngören, İktisadi gelişmede fertlerin teşebbüs gücünü esas kabul eden, Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine bağlı, milli ve ahlâki değerlerimizi benimsemiş, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medeni bir insan olarak yetişmelerini millî eğitimin esası sayan, Demokratik siyasî mücadelede tek yolu ikna, uzlaşma ve fikirlerine hürmet olarak gören; hür, bağımsız, gelişmiş, itibarlı, büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmayı gaye edinmiş bir siyasî partidir. Bu programda ve bu programda belirtilen esasların ışığında öngörülen hususların gerçekleşmesi maksadıyla her çeşit sosyal, iktisadi, idarî, hukuki, politik ve diğer tedbirlerin alınması ve uygulanması için çalışmayı ve mücadele etmeyi halkımıza karşı vazgeçilmez görevimiz sayar, siyasî parti oluşumuzun sebebi görürüz.

irfanuzun

İrfan UZUN

Adalet Birlik Partisi

Genel Başkanı

abpartilogo-300x300 - Kopya

AB Parti

Ankara

irfanuzun

İrfan UZUN

Adalet Birlik Partisi

Genel Başkanı

Adalet Birlik Partisi

Gücünü tarihinden, milli ve manevi değerlerinden alarak, geleceğe güvenle bakan Yüce Halkımızın, demokrasiye bağlı vatansever evlâtlarının üzerine düşen tarihi görev ve sorumluluğun, eğitimli, hür, bağımsız, gelişmiş, itibarlı ve güçlü Türkiye idealinin hizmetkârları ve teminatı olabilme yolunun, milli hedefler etrafında birleşerek, dürüst, medeni ve ölçülü bir siyasî faaliyette bulunmak olduğuna inanırız. Siyaseti aziz Halkımız için mukaddes bir fazilet ve hizmet yarışı olarak görür, siyasi faaliyetin hoş görü ve olgunlukla, kavgadan uzak, medeni bir şekilde yürütülmesini kabul ederiz. Demokratik siyasi mücadelenin tek yolu ikna, uzlaşma ve fikirlerine hürmet etmek olmalıdır.