MADDE 24 SANAYİ

Sanayi en hızlı gelişme potansiyeline sahip olan sektördür. Sanayileşme politikamızın esasını, genel kaide olarak devletin doğrudan sanayi teşebbüslerine girmemesi bunu millete bırakması teşkil eder. Devlet sanayileşmede teşvik ve tanzim edici bir rol oynamalıdır. Sanayileşme politikamızın hedefi modern ve gelişmiş ülkelerin sanayileşme seviyesine erişmektir. Sanayileşmenin verimli ve süratli bir şekilde realize edilebilmesi yapısal değişikliği de içine alan bir programın uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu programın temel ilkeleri şöyledir: Sanayinin bütün yurda pratik ve gerçek ölçülerde yayılması için devletin altyapı ve hizmet yatırımlarını yapması, Sanayi tesislerinin düşük maliyette ve düzenli olması için organize sanayi bölgelerine önem verilmesi, Yatırımların ve ihracatın teşvik edilmesi, Sanayideki aşın gümrük korumalarının makul seviyelere geliştirilmesi, Teknoloji ve mühendislik bilgisinin memlekete kolay akışının temini, Kamu iktisadi teşebbüslerinin zaman içerisinde millete devredilmesi, Sanayide devlet tekelleri dahil, tekellerin kaldırılması, Enerji ve maden konularında gelişmenin hızlanması için fertlere ve fertlerin meydana getireceği kuruluşlara Devletin tespit edeceği esaslar dahilinde yatırım ve işletme hakkı verilmesi, Dış yatırımların teşviki için karşılıklı menfaatleri dengeleyen istikrarlı bir ortamın tesis edilmesi.