MADDE 30 EĞİTİM ÖĞRETİM

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî ve ahlâki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi ve müsamaha besleyen medeni birer insan olarak yetişmelerini milli eğitimin esası sayarız. Eğitim ve öğretim ferdin ve toplumun maddî ve manevî kalkınmasında milli ve ahlâkî değerlerin korunmasında ve gelişmesinde, kültür, sanat ve medeniyetin gelişmesinde ve geleceğe aktarılmasında, ilmin ve ilmi düşüncenin kazanılmasında temel rolü oynar. Genel olarak fertlerin ve milletlerin sosyal ve iktisadî seviyeleri eğitim ile doğrudan doğruya ilgilidir. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. Partimiz herkesin eğitim ve öğrenim hakkına sahip olduğuna ve bu hakkın her ne suretle olursa olsun engellenemeyeceğine, eğitim ve öğretimin devletin gözetim ve denetimi altında ücretsiz yapılması gerektiğine inanmaktadır. Eğitimin her kademesinde eğitim dilinin Türkçe olması, Türkçeden başka hiçbir dilin, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulmaması ve öğretilmemesi esastır. Partimize göre eğitim her alandaki kalkınmanın en önemli unsurudur. Geleceğimiz olan gençlerin fikirlerini etkin kullanmayan toplumlar, rekabet şanslarını kaybetmeye mahkûmdurlar. Bu nedenle partimiz, kamu kaynaklarının tahsisinde birinci önceliğin eğitime yapılacak yatırımlara verilmesi gerektiğine inanır. Eğitim alanında oluşacak zaaflar, hiçbir alandaki üstünlükle giderilemez. Buna karşılık eğitim alanında yakalanacak üstün seviyeler, diğer tüm alanların toplam kalitesini yükseltir. Eğitime bu bilinçle yaklaşan Partimiz, bu alanda giderek artan zaafları gidermeyi öncelikli hedeflerinden saymaktadır. Türkiye eğitim alanında ciddi bir karmaşa yaşamaktadır. Eğitim kalitesi, olması gerekenin çok altındadır. Eğitimde fırsat eşitliği her geçen gün yok olmaktadır. Eğitim sistemi ideolojik kavgaların arenası haline getirilmiştir. Eğitim, araştırma ve istihdam planları olmaksızın yapılmaktadır. Yüksek öğretim kurumları dahil, eğitim öğretim kurumlarımızın çoğu gerçekçi bir anlayıştan uzak, diplomalı işsizler yetiştirmektedir. Bu nedenlerle partimiz, eğitim alanında köklü bir reform hareketine girişecektir. Ülkemizde oldukça yetersiz düzeyde olan okul öncesi eğitim kamu ve özel sektör eliyle ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. Temel eğitim müfredatı çağın gereklerine, ihtiyaçlarımıza ve öğrencilerin kazanacakları donanıma göre yeniden oluşturulacaktır. Temel eğitim hizmetlerinin verilmesi, merkezi idarenin taşra birimlerine ve yerel yönetimlere aktarılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ise denetleyici, düzenleyici ve standart oluşturucu bir konuma getirilecektir. Halen yürürlükteki uygulama, hakkaniyete aykırı ve öğrencilerin motivasyonunu azaltan sonuçlar üretmektedir. Bu uygulamanın çarpıklıkları öncelikle ele alınacak Tüm eğitim süresinde sınavlar ve üniversiteye giriş sınavları kaldırılacak. Temel eğitim kamu tarafından parasız olarak sunulacaktır. Kamu okullarının eğitim kalitesi artırılacak, teknolojik olanakları geliştirilecektir. Katılımcı, özgür düşünme ve analiz alışkanlığını geliştiren, bağımsız karar verme ve üretme yeteneğini teşvik eden, çoğulcu değerleri sunan, vatandaş olma bilincini yükselten, çağdaş gelişme ve teknolojileri öğreten bir eğitim anlayışına geçilecektir. Bu dönüşümde demokratik ve gelişmiş ülkelerin deneyimlerinden de istifade edilecek, öğretmen yetiştiren okullar bu anlayışa göre yeniden yapılandırılacak ve mevcut öğretmenler yeni sisteme göre hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. Temel eğitim de yedinci sınıfından itibaren seçmeli dersler, konularak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre genel ve mesleki eğitime yönelmeleri sağlanacaktır. Özel sektörün eğitim yatırımlarında bulunmasını sağlamak amacıyla özendirici düzenlemeler yapılarak, talep oluşturularak özel sektörün eğitim yatırımlarına kaynak ayırması temin edilecektir kalifiye iş gücüne sahip olunması sağlanacak. Mesleki okullara özel bir önem verilecek, üniversite öncesi eğitim, diploma vermenin ötesinde meslek kazandırmaya yönelik bir niteliğe kavuşturulacaktır. Sanayi ve ticaret odaları ve işadamlarının kurmuş olduğu sivil toplum örgütleri ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç alanları belirlenerek dinamik ve günün ihtiyaçlarına uyan mesleki eğitim programları geliştirilecektir. Kalkınmada öncelikli bölgelere, meslek eğitimi alanında özel destek programları verilecektir. Öğrenciler yetenekleri ve birikimlerine göre eğitim hizmetlerinden faydalanacaklardır. Üniversiteler’de okuyan öğrenciler için okul masraflarını karşılayıp yaşamlarını belli bir standartta sürdürebilecekleri bir kredi sistemine geçilecek, yoksul öğrencilere yapılacak yardımların ilke ve esasları belirlenecektir. Ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan meslek yüksek okulları bir program dahilinde yeni bir düzenlemeye tabi tutulacak, bu kurumların nitelikli ara eleman yetiştirmeleri sağlanacaktır. Üniversitelere yerel yönetimler, odalar ve işadamları ile şirket kurabilmeleri ve ortak projeler yapmaları fırsatı yaratılacak, yerel yönetimler ve özel sektörün üniversitelerle ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Merkezi yönetim, devletin ihtiyacı olan alanlarda üniversitelerde araştırma ve teknoloji geliştirme programlarını destekleyecek, üniversitelere bu konularda fon sağlayacaktır. Böylece üniversitelerimizin sanayi ile işbirliği içerisinde olmaları, pratik faydayı gözeten kurumlar haline gelmeleri sağlanacak, toplumdan ve hayattan kopuk bir görüntü arz etmelerinin önüne geçilecektir. Eğitim yapıları mimari özellikleri fiziksel ve eğitsel donanımları yönünden geliştirilecektir. Okullarda sınıf esası yerine ders esasını temel alan fiziki yapılanma benimsenecek; okul yapımında tek tip bayındırlık modeli terk edilerek esnek bir yapılanmaya gidilecektir. Türkiye’de yüksek öğretim, nicelik açısından büyük bir ilerleme kaydetmiş, ancak nitelik bakımından aynı başarı gösterilememiştir. Yüksek öğretimde köklü bir reforma ihtiyaç vardır. YÖK, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan, standart belirleyici bir yapıya kavuşturulacak, üniversiteler idari ve akademik özerkliğe sahip, öğretim elemanları ve öğrenciler üzerinde baskı, dayatma ve antidemokratik uygulamaların bulunmadığı, bilimsel bilginin üretildiği, araştırma ve öğretim faaliyetlerinin esas olduğu kurumlar haline getirilecektir. Okul Aile Birlikleri’nin ve rehberlik sisteminin, sosyal bilimcilerin hazırlayacağı projelerle desteklenmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır. Dünyada bireyler, toplumlar ve milletlerarası diyalogda yabancı dil bilmenin önemi büyüktür. Bu nedenle yabancı dil eğitimi modern imkan ve araçlarla kolaylaştırılarak nitelikli hale getirilecektir. Partimiz yabancı dil öğretimini teşvik ederken, Türkçe’nin bilim dili olarak kullanımını özendirecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarının ortamlarına uygun eğitim görmeleri sağlanacaktır. Laiklik ilkesinin gereği olarak vatandaşlarımızın dinlerini öğrenmeleri için her türlü kolaylık sağlanacaktır. Gelişen teknolojiler bireylere internet ortamında öğretim yapma olanakları sunmaktadır. Üniversitelerin bu tip uygulamaları teşvik edilecek, öğrencilerin internet ortamında yapılan öğretimden yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler yapılacaktır. Engelli öğrencilerin eğitimine özel bir önem verilecektir. Tüm okullarda tam gün eğitim ve öğretime geçilecek. Öğretmenler gün boyu sınıfta ortalama dört saat ders verecek. Haftada iki saati ise mesleki gelişimleri için eğitimlere katılmak için ayırıyor olacaklar. İlk okulda öğrencilerin ders dışı / teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 80 dakika olacak. Özel okul, Dershane gibi benzeri eğitim öğretim kalmayacak. Tamamı devlet okuluna dönüştürülecek. Öğrencilere ödev verilmeyecek çünkü öğrenmenin yeri okuldur. Her çocuğa bir birey olarak değer verilecek. Çocuklardan biri yeterince iyi öğrenemiyorsa öğretmenleri bunu hemen fark edecek ve çocuğun öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor olacak. Aynı şey, okula uyum göstermeyen, sıkılan ya da öğrenim durumu programın ilerisinde olan çocuklar için de geçerli hale getirilecek. Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, çocukların her türlü gelişimini gözlemleyebilmelerini ve esnek çözümler yaratabilmelerinin en önemli nedeni. Alınacak İstatistiklere göre çocukların ortalama %30’u eğitim hayatlarının ilk dokuz yılında özel programlarla desteklenecek. Spora bol bol yer verilecek ama spor karşılaşmaları yapacak takımlar olmayacak. Rekabet, üstünlük kazanmak diye kavramlar işlenmeyecek. Okullar birbirleriyle rekabet etmeyecek, aksine dayanışmalarla öğrencileri pekiştirecek. Okulların hemen hemen tümünün başarı düzeyi aynı olacak şekilde hazırlanacak. Bu yüzden okulun bir diğerine göre ayrıcalığı olmayacak. Eğitim “herkes için eşit imkanlar sağlamak demektir” Eşitlik kavramına olağanüstü değer verilecek. Tüm çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okumaları sağlanacak. Spora ve müziğe önemli miktarda yer verilecek, hatta öğrenciler isterse hafta sonlarını okulla kollektif çalışan ya da yerel gönüllülerin sürdürdüğü spor kulüpleri ya da yerel yönetimin sağladığı spor hizmetlerinden ziyadesiyle faydalanabilecekler. Ana okuluna 6 Yaşında Başlanılacak. İlk okuldan üniversite bitimine kadar geçen sürede verilecek eğitim tüm masrafları devlet bütçesinden karşılanacak. Hiçbir üniversitelinin yurt sorunu olmayacak. Her anne baba benim oğlum kızım güvenli bir ortamda okuyor diyecek. Yurtların tamamı devlet tarafından oluşturulacak, herhangi bir görüşe mensup yurtlarda kalmanın önü kapatılacak. İlk okuldan üniversite bitimine kadar geçen sürede okula devamsızlık en asgari şekilde yapılacak. Derse girmeyen öğrenci bir üst sınıfa geçemeyecek. İlk okuldan üniversiteye kadar okuyan tüm öğrencilerin öğle yemekleri devlet tarafından karşılanacak. Her okulda eşit, yüksek kalitede yemekler sunulacak. 6 - 7 yaşındaki çocuklara ilaveten atıştırmalık yemekler sağlanacak. İlk okuldan Liseye kadar olan öğrencilerin Giyim Kuşamları devlet tarafından karşılanacak. İlk okula 7 yaşında başlanacak, Çocuklarını okula getirip götüren, ders çalıştıran ebeveynler olmayacak. Okul servisi gereken durumlarda servisler, Kamu hizmeti veren yerel belediyeler tarafından ücretsiz karşılanacaktır. İlkokul 1. Sınıf da oyun dersleri olacak (Anadil ve seçecekleri bir yabancı dil kullanılarak) İlkokul 2. Sınıfta sadece ülkemizin değerleri gezilecek (81 il tamamen gezilmiş ve tarihi yerinde yaşamaları sağlanacak ayrıca yapacağımız yeni yatırımların ve eski fabrika, maden ocaklarımız gibi yerlerinde nasıl işledikleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Anadil de eğitim verilirken birde, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça gibi başka devletlerin dillerini öğrenmeleri için ikinci dil eğitimi almaları sağlanacak. Her öğrenci bulunduğu Mahallede eğitim alacaklar. Öğretmenlerin tamamı en iyi şekilde seçilmiş kendini her gün güncellemek zorunda kalacak Öğretmenler tarafından yapılacak. İlkokul 3. Sınıftan 4. ,5. ,6. ,7. , 8. , sınıflara kadar, öğretmenleri tarafından takipleri sonucu öğrencilerin yeteneklerini kontrol ederek yönlenecekleri bölümler Aileleri ile konuşularak ve titizlikle kontrol edilerek 9. Sınıfa hazırlanacaklar. Orta öğretimi bitiren her öğrencinin bir spor dalından lisans alacak düzeyde, ya da bir enstrüman çalabilecek şekilde eğitim alması sağlanacak. 9. Sınıfta yetenekleri takip edilecek ve eğitim süreçleri kontrol edilecek. 10. Sınıf da aldığı eğitim ile beraber 1 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak).11. Sınıf da aldığı eğitim ile beraber 2 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). 12. Sınıf da aldığı eğitim ile beraber 3 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). Üniversite eğitimini okumak istediği bölümü seçerek, lisede almış olduğu staj ve eğitimler üzerine bölüm seçmesi sağlanacak. Üniversite eğitimi aldığı bölüm ile alakalı 1. Yıl 1 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). Üniversite eğitimi aldığı bölüm ile alakalı 2. Yıl 2 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). Üniversite eğitimi aldığı bölüm ile alakalı 3. Yıl 3 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). Üniversite eğitimi aldığı bölüm ile alakalı 4. Yıl 4 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). Öğretmen akademisi kurulacak. Öğrencilerin kaderi tek bir sınava bırakılmayacak; İlk, Orta, lise ve Üniversite sınavları Tamamen kaldırılacak. Tüm dersler tamamı dolu geçecek şekilde öğretmen atanacak. Alınacak öğretmenler bir sonraki eğitim öğretime kadar, istedikleri bir ilde staj nevi inden eğitim alacak. Bu sürede maaş almaya devam edecek. Öğretmen maaşı ülkenin en yüksek devlet memuru maaşına eşdeğer olacak. En yüksek devlet memuru kimdir diye sorulacak olursa başbakanlık müsteşarı olduğunu söylemek gerekir. Kadın öğretmenlerde Doğum sonrası bir yıl yarı ücret ödemek koşulu ile 1 yıllık Doğum izni almaları sağlanacak. Bu izin süresinin sonunda bilgilerinin tazelenmesi için tekrar stajer öğretmen statüsünde işine devam etmesi sağlanacak. Kadın veya Erkek öğretmenlerin çocuklarının kreşleri Devlet tarafından karşılanacak. Öğretmenlerin eşlerinin işinin bulunduğu ilçelerde eğitim vermeleri sağlanacak. Öğretmenlerin Başka iller de devamlı görev yeri değişikliği yapmalarının önüne geçilecek eş tayinleri haricinde yerlerine dokunulmayacak. Tüm öğretim yılında bulundukları il de görev yapmaları sağlanacak. Aile yapısının dağılmasının önüne geçilecek. Öğretmenlik hakkı kazanan Erkek öğretmenler kırk yaşına kadar askerliklerini eğitim ve öğretime ara verildiğinde bir aylık eğitim alacak ve vatan görevlerini tamamlamış olacaklar. Tüm öğretmenlerin en az mas ter derecesi olacak ve üniversite başarısı en yüksek %10’luk dilim arasından seçilecek. Öğretmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek mesleklerden biri haline getirilecek. Öğretmenleri başarılı ya da başarısız olarak yargılamayan bir kültüre sahip olunacak. Eksikleri bulunan öğretmenlerin, yeni eğitim öğretim programlarıyla kendilerini geliştirmesinin önü açılacak. Hiçbir öğretmenin performans nedeniyle işten atılma korkusu olmayacak. Eğitimden önce vatandaş olsun olmasın ülkede yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanması ön şart olarak yasalarla belirlenecektir. Her kesin kendisini güvende hissetmesi, beslenme, giyinme ve okul araç ve gereçlerini alamama endişesi yaşamaması gibi temel ihtiyaçlar yasalarla garantiye alınacaktır.