MADDE 34 İSTİHDAM

Mevcut işsizliğin azaltılması yanında, artan nüfusumuza istihdam imkânlarının sağlanması için sürekli ve yüksek kalkınma hızının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Teknolojik gelişme ve iktisadi verimlilik açısından tarım sektörünün istihdam gücü nisbî olarak zayıflamaktadır. İlâve istihdam imkânları ancak hizmetler ve sanayi sektörlerinde mümkün olabilecektir. Bu bakımdan tasarrufların arttırılması, imkânlarımızın en iyi şekilde kullanarak kaynak yaratıcı verimli yatırımlara yönlendirilmesi zorunludur. Orta ve yüksek öğretimin sosyal ve iktisadi hedeflerin gerektirdiği insan gücü plânlamasına göre düzenlenmesi şarttır.