MADDE 5 DEMOKRATİK DÜZEN VE DEMOKRASİ

Millete en iyi hizmet verebilmesi, devlet idaresinde milletin en iyi şekilde temsil edilebilmesi ancak demokratik düzen ile mümkün olabilir. Demokratik düzen insan hak ve hürriyetlerine saygının en yüksek olduğu, insan hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde korunduğu rejimdir. Temel vasıfları adalet ve hukukun üstünlüğü olan demokratik düzen, insan şeref ve haysiyetinin, söz, düşünce, kanaat, din ve vicdan hürriyetinin en güvenilir teminatıdır. Millet hakimiyeti demokratik düzenin esasıdır. Cumhuriyet devlet ve demokrasi anlayışımızı mükemmel olarak ahenkleştiren bir idare şeklidir. Halkın serbest oyu ile seçilmiş üyelerden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin ve millet hakimiyetinin en üst seviyede tecelli ettiği müessesedir. Cumhurbaşkanlığını, her türlü tartışmanın dışında tutulması gereken, demokratik siyasi nizam içerisinde tarafsız, devletin ve milli birliğin en yüksek seviyede temsil edildiği bir makam olarak görürüz. Siyasî partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. İstikrarlı ve kuvvetli hükümet devlet idaresinin müessir bir şekilde yürütülmesinin ilk şartıdır. Demokratik düzeni, insan hak ve hürriyetlerini zedelemeye, tahrip etmeye, ortadan kaldırmaya yönelik her türlü hareketin karşısındayız. Demokratik düşünce ve haklara karşı olan her çeşit rejimi ve tasarrufu reddederiz.