İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM

Madde 47 - İl Yürütme Kurulu; İl yürütme kurulu il başkanının başkanlığında, il düzeyinde görev yapan Parti içi organdır. İl yürütme kurulu üyeleri; il başkanı tarafından il yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İl yürütme kurulu üyeleri il başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapar. İl yürütme kurulunun üye sayısı, Madde 90–MYK’nın Genel Başkan Yardımcısı Üyeleri Arasında İş Bölümü; Tüzüğün 90. Maddesinde gösterilen Genel Başkan Yardımcılarının sayısı kadardır. İl yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, il başkanı tarafından yapılır. İl  yürütme  kurulu  il  başkanının  başkanlığında,  üye  tam sayısının İl yürütme kurulu, il yönetim kurulunun gündemini hazırlar, il başkanının tevdi ettiği işleri yapar, il kongresi ve il yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar. İl yürütme kurulu üyeleri, Madde 91–Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri; a) Genel Başkan yardımcılarının bakacakları ve yapacakları iş ve faaliyet alanları; Tüzüğün 91. a maddesinde belirtilen Genel Başkan Yardımcıları arasındaki görev bölümü talimatına uygun biçimde il düzeyinde görev yaparlar. D-MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) - Madde 88 – MYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları; Tüzüğün 88. maddesi hükmü, il yürütme kurulu hakkında da uygulanır.