İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

ONSEKİZİNCİ KISIM

MÜTEFERRİK  HÜKÜMLER

 

Madde 162 - Yetki ve Görev Devri; Parti organ veya makamları, kanunun devrine olur vermedikleri dışında kalan bütün konulardaki yetki ve görevlerini, belirleyeceği esas ve usüller çerçevesin de geçici veya sürekli olarak alt kademe organ veya makamlarına devredebilir. Yetkili organ veya makamın, alt bir organ veya makama görev vermiş olması, o görevi yapmak için gerekli olan yetkininde devri anlamına gelir.