İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

Madde 130 - Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Nezdinde İtiraz Hakkı; Hakkında Partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen Partili üye, bu cezaya karşı, disiplin kuruluna sevk eden organ ile disiplin kurulunun görev ve yetkisizliğine veya alınan kararın kanuna, Parti tüzüğüne ve iç yönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, Parti itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşı 30 gün içinde nihai kararı veren kurulun bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Yasaya göre mahkemenin 30 gün içinde vereceği karar kesindir.