İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

Madde 74 - Tüzüğün, Büyük Kongre Hakkında Uygulanacak Diğer hükümleri; Madde 52 - Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı; Madde 53 – Kongrenin Açılışı, Kongre Divanı, Divanın Yetki ve Görevleri; Tüzüğün 52 ve 53. maddelerinde yer alan; kongrenin açılışı, toplantı ve karar yeter sayıları, divan başkanı seçimi, divan heyetinin oluşumu ile kongre divanının yetki ve görevlerine ilişkin hükümler, büyük kongre hakkında da aynen uygulanır.