İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Madde 35 -  Belde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri; Belde yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az bir kez olağan toplantı yapar. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Belde yönetim kurulu belde başkanı veya  belde  yönetim  kurulu  üye tam sayısının en az 1/3’ ünün talebi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıda sadece toplantı konusu olan konu görüşülür. Belde yönetim kurulu ilk toplantısında, toplantı zaman ve tarihini belirler, belde yürütme kurulu üyelerinin seçimini yapar.