ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 18Üyeliğin Sona Ermesi; Adalet Birlik PARTİ üyeliği, durumun belgelenmiş olması şartıyla;

-Ölüm,

-İstifa,

- Başka Partiye üye olmak, üye olmasa bile başka Partide görev Almış olmak, Mahalli idare ya da milletvekilliği seçimlerinde bir başka partiye adaylık başvurusunda bulunma veya aday olma. Disiplin kurulu kararı ile Partiden ihraç edilmiş olmak gibi hallerde sona ermiş olur. Böyle bir durumda ilçe yönetim kurulu; başka bir işlem yapmadan sadece tespit kararı alarak ilgilinin üye kütüğündeki kaydına işler ve ilgili kademe ve makamlara bildirir. Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için istifanın ya noter aracılığıyla ve yayazılı beyan ile bizzat yapılmış olması gerekir. Bizzat yapılan yazılı istifa bildirimlerinde, imzanın ilgiliye ait olduğunun tespiti yapılır.

Partiye üye kaydedilen kişinin, üye olmasına engel bir hâlinin veya üyelik vasıflarını kaybettiğine dair bilgi edinilmesi halinde, ilçe yönetim kurulu bu bilgiyi edindiği günden itibaren 15 gün içinde araştırmasını yapar, ilgiliyi dinler ve hazırladığı dosyayı kendi kanaati ile birlikte il yönetim kuruluna gönderir. İl yönetim kurulunun 15 gün içinde vereceği karar kesindir. Üye olma şartlarını sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş sırasında üyelik şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların üyelik kayıtları, ilçe yönetim kurulu kararıyla silinir. Kaydı silinen üyenin istifası ile ilgili işleme esas belgeleri özel bir dosyada saklanır. Üye kayıt defteri ve giriş beyannamesine silme durumu şerh edilir. İlçe başkanı, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı ile ölüm ve istifa etme halleri hariç, başka nedenlerle kaydı silinenlere durumu bildirir tebligat yapar. İlgili kişi, kaydının silinmesi kararına karşı 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulunun red kararına karşı ise, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Merkez Yürütme Kurulu’na itirazda bulunabilir. MYK’nın vereceği karar, Parti içi işlemler bakımından kesindir.