ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 10 – Üyelik Başvurusu ve Gerekli Belgeler; Adalet Birlik Partisine üye olmak isteyen kişi, en az iki parti üyesinin olumlu görüşünün de yer aldığı üye giriş beyannamesini, kanuni ikametgâhının bulunduğu ilçe yönetim kuruluna alındı belgesi karşılığında teslim eder. Beyanname, bir adet olarak düzenlenir. İstek halinde alındı belgesi verilir. İnternet ve benzeri yollada üyelik başvurusu yapılabilir. Bu yöntemle üyelik başvurusunun usul ve esasları, üye kayıt yönetmeliği ile düzenlenir. Adalet Birlik Partisine Elektronik posta aracılığıyla düzenlenen giriş beyannamesi ile üyelik müracaatı yapılması durumunda, bu müracaat beyannameye eklenmesi gereken belgelerin ibrazını müteakip değerlendirmeye alınır. İlçe yönetim kurulu, isteklinin partiye alınmasında tüzük hükümlerine göre mâni bir hâl bulunup bulunmadığını inceleyerek 15 gün içinde kararını verir. Başvurunun kabulüne karar verilmesi hâlinde,  karar tarih ve sırasına göre üye kayıt defterine kaydedilerek, durum üye numarası ile birlikte ilgiliye 15 gün içinde yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirilir. Başvurunun uygun görülmemesi durumunda ise, üyeliğe kabul edilmeme kararı 15 gün içinde ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. İlçe yönetim kurulu üyeliğe kabul edilmeme bildiriminde gerekçe belirtmek mecburiyetinde değildir.