İÇİNDEKİLER

ALTINCI KISIM

Madde 66 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerinde Boşalma; İlçe veya il yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin, nedeni ne olursa olsun toptan çekilmeleri halinde boşalan kurulyerine, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca atama yolu ile yeni kurul oluşturulur. Atanan kurul, seçilmiş kurulun hak ve yetkilerini kullanır. Kısmi boşalmalarda, boşalan üyelikler yedeklerin sırayla çağrılmalarıyla doldurulur. Yedeklerin katılımından sonra, kurulun üye mevcudu; üye tam sayısına göre salt sayının altına düşmüş ise, kurul boşalmış sayılır. Bu takdirde yukarıdaki fıkraya göre yeni kurul oluşturulur. Sadece kademe başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle başkanlığın boşalması hallerinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından başkan ataması yapılır.