İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Madde 36 - Belde Yürütme Kurulu; Belde yürütme kurulu; bağlı olduğu  ilçe  yürütme  kuruluna  paralel olarak, belde başkan yardımcılarından oluşan ve belde başkanı başkanlığında çalışmalar yapan kuruldur. Bu kurul üyeleri, belde başkanınca belde yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. Belde yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev taksimi, belde başkanı tarafından yapılır. Belde başkanı, belde yürütme kurulu üyelerinden birini belde muhasibi, birini de belde sekreteri olarak görevlendirir.  D - MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) - Madde 88 – MYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları; Tüzüğün 88. maddesi hükmü, belde yürütme kurulu hakkında da uygulanır. Bu kurul, belde yönetim kurulunun gündemini hazırlar, belde başkanının tevdi ettiği işleri yapar, belde kongresi ve belde yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar. Belde yürütme kurulu üyeleri, MYK Üyelerinin Görev ve Yetkileri - Madde 91 – Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri; tüzüğün 91. maddesinin yazılı a, b ve c fıkralarının yetki ve görevleri, belde düzeyinde aynen icra ederler. Nüfusu 5000’den az olan beldelerde yürütme kurulu oluşturulmaz. Ancak gerekli görülmesi halinde belde başkanı tarafından mevcut yönetim kurulu üyeleri arasında Teşkilat İç Yönetmeliğine göre görev dağılımı yapılır.