İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU

 

Madde 120 - Müşterek Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri; Müşterek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu’nun birlikte toplanmasından oluşan kuruldur. Merkez Disiplin Kurulu başkanı, başkanvekili ve sekreteri, bu kurulun başkanlık divanını oluşturur. Kurul, TBMM Parti Grubu üyelerinin Partiden geçici veya kesin ihraçlarını gerektiren eylemleri dolayısıyla disiplin soruşturması yapar ve Parti içi işlemler açısından kesin olarak karar verir. Merkez Disiplin Kurulu ile Grup Disiplin Kurulu’na ilişkin çalışma usul ve esasları, Müşterek Disiplin Kurulu için de geçerlidir.