İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

  1. c) Genel Sekreter; Genel sekreter, MKYK ve MYK toplantı tutanaklarını düzenler, kararları zapta geçirir, imza edilmelerini sağlar ve uygulanmalarını takip Genel merkezin gelen-giden her türlü evrak işleri ile yazışmalarının düzenlenmesinden, MKYK ile MYK’nın gündemlerinin hazırlanmasından ve takibinden sorumludur. Genel sekreter, davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya vekille Partiyi temsil eder. Genel sekreterlik, genel evrak kaydının tutulduğu birim olarak, Partinin yazışma ve haberleşme  ünitesidir.  Partinin bütün  resmi   ve Parti içi yazışmaları, genel sekreterin gözetim ve denetimi altında genel sekreterlik birimi aracılığıyla yapılır. Genel sekreter, Partinin sağlam bir arşive sahip olmasından sorumludur.