ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

 

Madde 1 – Kuruluş; AB Partinin tüzüğü, tüzük hükümlerine göre kurulmuş olan. Adalet Birlik Partisinin Kurucusu ve ilk genel kurucu başkanı İrfan UZUN’dur. Partinin genel merkezi Ankara’dır. Adalet Birlik Partisi, milli hakimiyeti ve milletin üstünlüğünü, milli birlik ve bütünlüğü her şeyin üzerinde anlayış kabul eden. Millet iradesinin tecellisinin ve millet hakimiyetinin tesisinin; ancak halkın serbest oyunun esas olduğu hür, demokratik düzen içinde mümkün olabileceğine inanan. İnsanın temel hak ve hürriyetlerini vazgeçilmez kabul eden, Adalet Mülkün Temelidir, anlayışına sahip. Hayvan haklarına saygılı, Sanata ve Sanatçıya çok büyük önem veren Milliyetçiliği, milli ve manevi değerlere bağlılığı genel ilke edinen, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün ilke ve inkılâpları istikametinde muasır medeniyet seviyesine erişmeyi hedef alan. Asıl olan fertlerin ve topluluğun mutluluğudur görüşü içerisinde sosyal adalete ve fırsat eşitliğine inanmış, İktisadi kalkınmanın hızlandırılmasını, işsizliğin ve fakirliğin bitirilmesini, gelir dağılımı farklılıklarının azaltılarak refahın yaygınlaştırılmasını öngören, İktisadi gelişmede fertlerin teşebbüs gücünü esas kabul eden; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine bağlı, milli ve ahlâki değerlerimizi benimsemiş, ilmi düşüncelere sahip, herkese karşı sevgi, saygı, müsamaha besleleyen, medeni birer insan olarak yetişmelerini milli eğitimin esası sayan, Demokratik siyasi mücadelede tek yolu ikna, uzlaşma ve fikirlere hürmet olarak gören; hür, bağımsız, gelişmiş, itibarlı büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmayı gaye edinen, Siyasi bir partidir.