İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM

İL TEŞKİLATI KONGRESİ

İL TEŞKİLAT

 

Madde 43 - İl Kongresi;  İl teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan il kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden oluşur. İl başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile ili temsil edecek büyük kongre asıl ve yedek delegelerinin ve il parti içi demokrasi hakem kurulu üyelerinin seçimlerini yapar, gündemindeki konuları müzakere edip karara bağlar.