İÇİNDEKİLER

BEŞİNCİ KISIM

 

BEŞİNCİ KISIM

İLÇE VE İL KONGRELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

 

Madde 48 -  Olağan Kongre Zamanı ve Seçilecek Delegeler; İlçe ve il kongrelerinin olağan kongre takvimi, üst kademe kongresinin yapılmasından önce gerçekleşecek şekilde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun yetki vermesi ve belirleyeceği kongre takvimi içinde olması şartıyla, il’e bağlı ilçelerde yapılacak ilçe kongrelerinin takvimi, ilçenin görüşü alınarak il yönetim kurulunca belirlenir. İlçe ve il kongrelerinde, üst kademe kongresi için seçilmesi gereken sayıda asıl, bu miktarın yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. Kongre delegeliği, Parti üyeliği devam etmek şartıyla, onu seçen kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder. Merkez Yürütme Kurulu, delege seçimlerinde kanun ve Tüzük hükümlerine aykırılık olmasının saptanmış olmasına münhasır olmak üzere ilçe, il ve büyük kongre delege seçimlerini, ilçe ve il ölçeğine göre kısmen veya tamamen iptal edip yeniden yapılmasına, üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğunun oyu ile kararverebilir. Salt çoğunluğuyla toplanır ve Tüzük’te yazılı ayrık durumlar dışında katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.