İÇİNDEKİLER

SEKİZİNCİ KISIM

B- DİĞER YAN KURULUŞLAR

Madde 97 - Parti Teşkilatının Diğer Alt Birim ve Kuruluşları; Partiteşkilat kademelerince, yukarıda sayılanlar dışında Partinin Tüzük, Yönetmelik, Program ve kararlarında belirtilen konuları tanıtmak, hayata geçirmek, yerel, ülke veya dünya ölçeğinde var olan sorunlarla ilgili araştırma, plan, proje ve stratejiler üretmek amacıyla hal ve vaziyetin gerekli kıldığı konularda ve zamanlarda, Partili veya Partili olmayan uzman kişilerden, iş ve amaçlanan hizmetin niteliğine göre, ücretli veya ücretsiz, sürekli veya geçici çalışacak şekilde genel merkez bünyesinde yahutil, ilçe ve beldeler düzeyinde ve yaygın şekilde çalışma grup ve komisyonları oluşturulabilir. Süreli veya süresiz yayınlar yapılabilir.