ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

Madde 5 - Temel Değerlerimiz; Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğimizin bir çiçeği, yıldızı, ilkbal nurusunuz, Türkiye’mizi asıl yüceltecek ve büyütecek sizlersiniz. Kendinizin ne kadar mühim ve kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden ülkemiz adına çok şeyler bekliyoruz,

Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanet ile çalışmaları ve öğrenim gören çocuklarımızın anne babalarına da çocuklarının öğreniminin tamamlanması için fedakârlık yapmaktan çekinmeyecekleri bir eğitim programı uygulanacak.

Herkesin ve özellikle gençliğin, güven içinde,  gelişmiş, kalkınmış, refah düzeyi yüksek, her yönden güvenli bir Türkiye  sevdalısı olma ülküsüne bağlı, moral değerlerle bezenmiş insanlar olmalarını önemser. Bu nedenle her düzeyde özgür, bilgi toplumu olma yolunda bilimsel araçlarla ve ilmi verilerle donatılmış bir eğitim, öğretim ve öğrenim anlayışını pratiğe geçirmeyi amaçlar.

Eğitim sistemindeki amacımız, insanı, hem kendisi, hem de toplumu için değer yaratacak düzeye getirmek olacak. Eğitimdeki ikinci basamağımız ise, ulusun geçmişi ile geleceği arasında köprü kurmaktır. ( Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuramazsak öğrenciler, kimliksiz, kişiliksiz, bilinçsiz, ve darmadağın, ortak değerler dizgesinden yoksun bir kuru kalabalığa dönüşür. ) Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Öğretmenlik, belli kaynaklardaki bilgileri öğrencilere aktarma işi değildir. Öğretmenler,  ileri kuşaklarımızı biçimlendirmek, toplumdaki bozulma ve değişimleri düzeltmek için çabalayarak, toplumu biçimlendirdiğini unutmayacaktır. Bu anlayışla aydın bir geleceğe binlerce mum yakabilme idealiyle sarılan, “ideal” öğretmenler yetiştireceğiz.

İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne; laik, çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasiye dayanan hakça bir düzen oluşturmak, Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği, ekonomik ve siyasal bağımsızlığı, yurtta ve dünyada barışı koruyup güçlendirmek, Kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya dayanan bir hukuk devleti düzenini gerçekleştirmek, Türk Milleti’nin en önemli yönetim kazanımının, Cumhuriyet olduğuna ve egemenliğin, kayıtsız ve şartsız milletimize ait olduğuna inanır. Milletin iradesinin tek belirleyici güç olduğunu kabul eder. Millet adına egemenlik yetkisi kullanan kurumların ve kişilerin gözetmeleri gereken en üstün gücün ise, hukukun üstünlüğü ilkesi olduğunu savunur. Akıl, bilim, eğitim, yazılım ve tecrübenin yol gösterici olduğunu benimser. Milletin iradesi, hukukun üstünlüğü, akıl, bilim, tecrübe, demokrasi, bireyin temel hak ve özgürlükleri, siyasi yönetim anlayışının temel referansları olarak kabul eder. Türk  Milleti’nin Ülkesi ve Devletiyle bölünmez bütünlüğünü savunur. Geçmişten gelen değerlerimizi koruyarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve hatta onu aşabilmek için birinci ve dördüncü maddemiz de açıklanan normlar ve genel kabullere uygun faaliyetlerde bulunmayı, siyasi hayatın gerçeği kabul eder. Partimiz İnsan merkezli siyasi bir partidir. En üstün hizmetin, insana hizmet olduğuna inanır. İnsanın mutluluğu, umudu, huzuru, güveni, birliği, adaleti, eğitim hayatı ve sağlığı hakkında hedefini teşkil eder. Bütün milletimizi, Türkiye coğrafyasında kurulu Türkiye Cumhuriyeti Devleti adı altında büyük bir aile, diğer devletleri kendi sınırları içinde komşu aileler, olarak kabul eder. Yurtta Sulh ve Cihanda Sulh içinde bir arada yaşamanın, insana verilen değerle mümkün olacağına inanır.

İnsanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, ifade etme, örgütlenme ve yaşama gibi doğuştan var olan tüm haklara sahip olduklarını bilir ve saygı duyar. Farklı olmanın ayrışma değil, birleştirici kültürel zenginliğimiz olduğuna inanır.

İnsan devlet ilişkilerin de, demokratik toplum olmanın gereklerine uygun düşmeyen yaklaşımları ve her türlü ayırımcılığı red eder. Devleti, insana hizmet için, insanların oluşturduğu etkin bir hizmet kurumu olarak kabul eder. Milli iradenin egemen olabilmesinin, bütün siyasal hakların ancak özgür kullanımı ile mümkün olabileceğine, özgür siyasal hak kullanımının ise, çoğulcu ve katılımcı hür demokratik düzen içinde hayat bulabileceğine inanır.

Millet adına egemenlik yetkisi kullanan yasama, yürütme ve yargı erkleri ile devlet şeması içinde kamusal işlev gören bütün kişi, kurum ve kuruluşların; yetki kullanımlarında ve görev ifa etmelerinde, birinci ve dördüncü maddelere atıf yapılan belgelerde yer alan hukuk devleti normlarına uygunluğu gözetir olmaları gereğini vurgular ve bu gerekliliğe uygunluğu, meşruiyetin esası Kabul eder.

İnsanların inandıkları gibi yaşama, düşündükleri gibi ifade etme haklarının tartışılamaz olduğunu, inanç ve düşüncenin hukuka uygun olarak tanıtım ve propagandasının, insanlara ve sivil toplum kuruluşlarına ait bir hak ve yetki olduğunu, her insanın her kurumda ve yaşamın her alanında eşit ve ortak hakları bulunduğunu, dolayısıyla devletin, hiçbir inanç ve düşünceden yana veya karşı tutum sergilememesi gerektiğini, Anayasa’da yer alan laiklik ve kanun önünde eşitlik ilkelerinin, bu anlayış ve bakışın güvencesini teşkil ettiğini vurgular. Devletin ve Parti tüzel kişiliğinin bu alanda yüklenebileceği işlevin, sadece hak kullanımlarını sağlayıcı ve güvence altına alıcı özgür ortam hazırlamaktan ibaret olması gereğini kabul eder. Temel hak ve özgürlüklerin, oylama konusu olamayacağını savunur. İnsanın, insanca yaşamasının yöntemi olan sosyal devlet anlayışının hayata geçirilmesine özel önem verir.

Aileyi Türk toplumunun temeli kabul eder. Milli değerlerimizin, duygularımızın, düşüncelerimizin ve ülkemize has adet ve geleneklerimizin yeni kuşaklara aktarılmasında en temel, en vazgeçilmez sosyal bir kurum olduğuna inanır.

Temsili demokrasinin çoğulcu, katılımcı ve yarışmacı niteliğini önemser. Bu özelliklerin hayata geçirilmesinde, verimli, kaliteli, denetimli bir kamu yönetiminin kurulmasında ve sürdürülebilmesinde, sivil toplum örgütlerinin önemine ve vazgeçilmezliğine inanır. Referandumu, halkımızın yönetim sürecine katılımını temin için etkili bir yöntem olarak benimser.

İçerde ve dışarda güçlü duruşun Devletin millet için sağlayacağı adaletle mümkün olacağına inanır. Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzenden kaynaklandığı inancı ile her iş ve faaliyette doğrunun ve haklının egemen olmasını, önleyici engelleri ortadan kaldırmayı, adil yargılanma hakkını ve hak arama özgürlüğünü bütün unsurları ile gerçekleştirmeyi, ülkemizi, yaşanılır hale getirmeyi, her halükarda milletin ülkesini ve devletinin bağımsızlığını, üniter yapısını korumayı amaçlar. Tarih, kültür ve inanç temelinde derinliği olmayan yapay farklılıkların ayrıştırılması yerine, zengin ortak değerlerin bütünleştiriciliğini esas alan bir anlayışla, ekonomik ve sosyal birikimlerimizin ortak hedeflere seferber edilmesini milli birlik ve bütünlüğümüzün teminatı saymaktayız. Partimiz, Cumhuriyet ve Demokrasi ile milletin ortak değerlerini, millî birlik ve bütünlüğümüzün, siyasî, sosyal ve kültürel temeli olarak görmekte, Türkiye için Cumhuriyet ve Demokrasiyi elzem olan ve birbirini tamamlayan iki ayrılmaz değer olarak kabul eder.

Gençlere; bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık, özgür ve eleştirel düşünceye sahip, demokrasi ve insan haklarına saygılı bir toplumun bireyleri olmalarını sağlayacak bir eğitim vermek, Çocukların birey olarak haklara sahip olduğunu göz önünde tutarak haklarını korumak ve uygulanmasını sağlamak, çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek, Engellilerin toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak, her engelli bireyin farklı gereksinimleri olduğunu göz önünde tutmak, Tüm emekçilerin örgütlenme, toplu sözleşme, grev haklarının tanınmasını sağlamak, insanca çalışma koşullarını güvence altına almak, Bilimin, sanatın, kültürün gelişmesini sağlayacak özgür ortamı yaratmak, Doğayı, çevreyi ve hayvan haklarını korumak.

Emeklilerimize; Sosyal Devlet; Ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan, vatandaşın insanca yaşayabilmesi için gerekli olan tedbirleri alan, sosyal barış ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata müdahaleyi gerekli gören devlettir. Görüleceği üzere Sosyal devlet,  insana yakışır asgari bir hayat düzeyi sağlamaya yönelik tedbirleri almakla mükelleftir. Tüm devletler imkânları ölçüsünde emeklilerine kaynak ayırıyor. Türkiye için Anayasasının 65 maddesi de “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlardaki Anayasayla belirlenmiş görevlerini,  bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir” diyerek sınırlama getirmiştir. Kaynak dağılımı siyasi tercih olup, ülkemizde emeklilere bütçeden ayrılan kaynak maalesef yetersiz görülüyor ve bu nedenle de emekliler günümüz ekonomik koşullarında yaşam savaşı veriyor.  Her insan çalışma hayatının sonucunda rahat bir emeklilik ister,  bunun için çabalar durur. Şu ana kadar ülkemizde emekli olanlar için rahat emeklilik hayalden öteye gitmemiş, tam tersi bir durum realitede karşımıza çıkmıştır. Maalesef çalışırken hiçbir kimse emekli sorunlarına eğilmemekte, umursamamakta ya da destek vermemekte, sanki kendisi hiç emekli olmayacak gibi davranmakta, ancak emekli olunca kendisini de bu cenderenin içinde bulup gerçeklerle yüz yüze kalmaktadır. Tüm çalışanlar bir gün emekli olacaklarını unutmamalıdır. Emeklilerin feryadına partimiz yetişmektedir. Emeklilerin ağırlaşan piyasa şartları ve uygulamada ki farklılıklar sebebiyle haklı olarak talepleri var. Bu çerçevede, Emeklilerin, çalışanlar gibi banka promosyonu alması, Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, memur emeklileri gibi toplu sözleşmeyle zamlarının belirlenmesi, Emeklilere de aile yardımı yapılması, Çalışan emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisinin kaldırılması, Emeklilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, Kiracı olan emeklilere kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sunulması, Doğalgaz, su ve elektriğin indirimli kullanımının sağlanması, Emeklilere toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma imkânının getirilmesi, Prim günü eksiği nedeniyle emekli olamayanlara borçlanma imkânı verilmesi, Siyasi Partimizinin Başlıca temel değerlerini oluşturmaktadır.