İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

 

D - MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) -

 

Madde 88 – MYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları; Merkez Yürütme Kurulu; Genel Başkan, Genel Başkan yardımcıları ve genel sekreter ile TBMM Parti grup başkanı ve grup başkan vekillerinden oluşan en üst icra kuruludur. Genel Başkan ile TBMM grup başkan vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından belirlenir. Genel Başkan, MYK’nın başkanıdır. Genel Başkan’ın yokluğunda protokol sırasındaki Genel Başkan yardımcısı kurula başkanlık eder. MYKüyeleri, Genel Başkan tarafından kısmen veya tamamen değiştirilebileceği gibi, MKYK’da yapılacak güven oylaması ilede değiştirilebilir. Güvensizlik için kurul üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu gereklidir. İstifa eden veya düşürülen üyeyerine, ikinci fıkra hükmüne gore yeni üye belirlemesi yapılır. MYK haftada en az bir toplantı yapar. İlk toplantısın da, toplantılarının gün ve tarihini belirler. Kurul çoğunlukla toplanır, Tüzük’te yazılı ayrık durumlar dışında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. MYK üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı veya uzman ile birlikte çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili MYK üyesinin teklifi ve Genel Başkan’ın onayı ile Parti içi seçimle yüklenilmiş idari hiçbir görevi olmayan TBMM Parti Grubu üyeleri veya MKYK üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Yardımcılar ve uzmanlar, oy hakkı olmaksızın, çağrılı oldukları MYK toplantılarına katılabilirler. Atama ve görevlendirmeler konusunda MKYK üyeleri ile teşkilat kademe başkanlıkları bilgilendirilir. MYK’nın çalışma usul ve esasları, Genel Başkan tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir