İÇİNDEKİLER

ONDOKUZUNCU KISIM

Geçici Madde 2 - Kademe Organlarının İlk Oluşumunda Organların Üye sayıları; Kademelerin ilk kuruluşlarında merkez organları dahil, bütün kademe organları üye sayıları, Siyasi Partiler Kanunu’nda belirtilen asgari üye sayısı esas alınarak oluşturulabilir. Kurucu kurulların oluşturulmasında yedek üye gösterilmesi zorunlu değildir.