İÇİNDEKİLER

ALTINCI KISIM

Madde 67- İşten El Çektirme Nedenleri; Teşkilatlarda görev alanların görevden uzaklaştırılmalarını gerekli kılan haller:

  1. a) Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve Yönetmelikleri uyarınca tutulması gerekli defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması, defter ve belgelerin muhafaza edilmemesi, kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak tahrifat yapılmış olması, muhasebe ile ilgili belgelerin zamanında Genel Merkez’e gönderilmemiş olması,
  2. b) Organlara seçilenlerin kimliklerini içeren belgenin süresii çinde en büyük mülki amirliğe gönderilmemiş olması,
  3. c) Ülke ve Parti çıkarlarını ihlal edici davranışlar sergilenmesi veya Parti üyeliğinden ihracı gerektiren bir eylem veya işlemde bulunulması, Hallerinden birinin vukuunda, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, ilçe ve il başkanı ile yönetim kurullarına kısmen veya tamamen işten el çektirmeye yetkilidir. Belde başkan ve yönetimi hakkında aynı yetki il yönetim kurulunca kullanılır.