İÇİNDEKİLER

SEKİZİNCİ KISIM

Madde 95 - Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkan ve Üyelerinin Yetki, Sorumluluk ve Görevleri; Kadın ve gençlik kolları kademe başkan, yönetim ve yürütme kurulları, Partinin o yerde kurulu teşkilat kademe organlarının yetkilerini, kendileri açısından aynen kullanırlar. Bu kolların kurulu oldukları yerde Partinin temsili, Parti teşkilat kademe yönetim kurulu başkanına aittir. Kadın ve gençlik kolları, Partinin o yerde kurulu teşkilat kademesine bağlı, uyumlu ve eş güdüm içinde çalışırlar. Dış yazışmaları, Parti Yönetim Kademesi aracılığıyla yaparlar. Kadın ve gençlik kolu başkanları görevli oldukları yerdeki teşkilat kademesi yönetimi ve yürütme kurullarının doğal üyesidirler. Bu sıfatla toplantılara katılır, müzakerelere iştirak ederler, kararlar yönetim veya yürütme kurulu üyeleri tarafından alınır. Alt kuruluşlarla ilgili çalışmalar, Genel Başkan tarafından uygun görülecek Genel Başkan Yardımcılığına bağlı olarak yürütülür. Alt kademelerde Alt kuruluşlarla ilgili koordinasyon çalışmaları bizzat ana kademe başkanı tarafından sağlanır.

 

Kadın Kolları; GÖREV VE SORUMLULUKLARI;

Türk kadınının eğitim seviyesini, tarım, sanayi ve hizmetler kesiminde ekonomik katılımlarını artırmak, sağlık, siyasal ve hukuki güvenliğini sağlamak ve kadınlarımıza sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda hak ettiği statüyü kazandırmak hedefimizdir. Türk kadınının gerek cemiyet, gerekse siyasi hayatımızda rol ve söz sahibi olmasına gayret etmek ve Türk kadınının sosyal ve politik hayatımızın ilerlemesinde, gelişmesinde ve demokrasinin kökleşmesinde ödev almasını sağlamak. AB parti kadın kollarının, partili kadınların bir arada olmasını sağlayan bir örgüt olarak kadın sorunlarının siyasete taşınmasında, kadının siyasal katılımının arttırılmasında programlar hazırlamak. Çay, kermes, gün, mahalle toplantıları ev gezileri gibi kadınsı faaliyetler yürütmesi sağlanacaktır. Kadın kollarının amaç, politik hakların yanı sıra sosyal ve ekonomik hakları da göz önünde bulundurarak devlet için çalışmak olarak belirtilmiştir. “Kolların görevleri de yurt içi ve dışındaki kuruluşlarla ilişki kurmak, toplantılar ve gezilere katılmak olarak belirtilmiştir. Kadın kolları yan teşkilatlar olarak nitelendirilmiş, amacına partinin propagandasını yaparak taraftar kazandırmak. Kadın kollarında çalışan kadınlara ülke genelinde faaliyet  göstermeleri konusunda yardımcı olmak. Seçim çalışmaları kapsamında il,ilçe, mahalle ve ev çalışmaları yapmak. İkişer üçer kişilik gruplarla dağılarak mahallelerdeki evleri ziyaret etmek. Kadın günlerine katılmak.  Bu toplantı ve günlerinde sohbet toplantısı yaparak partimizi tanıtmak. Seçim döneminde partinin tanıtımı ve amacını yerine getirmeye yardımcı olmak.  İnsanlarla birebir görüşme sağlamak. Sahada aktif çalışmalar yapmak. Seçim dönemleri ağırlıklı olarak partimizi temsilen toplantılar düzenlemek. Broşür dağıtmak ve seçmeni bilgilendirmek.

 

Gençlik Kolları; GÖREV VE SORUMLULUKLARI;

Gençliğin insan haklarına saygılı, ulusal, demokratik, laik sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı olarak sosyal demokrat doğrultuda siyasal olgunluğunu geliştirmek, siyasal yaşama hazırlamak, AB Parti’nin ilkelerini, özgürlükçü, katılımcı demokrasinin gereklerini gençlere benimsetmek ve kökleşmesini sağlamak, AB Parti’nin görüşlerini yaymak ve Partiye yandaş kazandırmaktır. Ulusumuzun geleceğini oluşturan gençlerimize Atatürkçü Düşünceyi öğretmek, benimsetmek, sevdirmek ve Atatürk’ün büyük ve kutsal emaneti olan Cumhuriyetimizi, Türk Devrimini ve tüm Atatürk ilkelerini yaşam felsefesi bilmiş, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesini benimsemiş, toplumumuza yaraşır nitelikli bireyler yetiştirmek için gençlerin sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmalarını sağlamak, bilgi beceri kazanmalarına yardımcı olmak, her bağlamdaki gençlik çalışmalarını düzenleyip inceleme yapmak, yönlendirmek, geliştirmek ve denetlemek, amacıyla Gençlik Kolunun işleyişini, ilgili ilkeleri ve yöntemleri düzenlemektedir.

AB Parti Genel Merkez ilkelerine ve çalışma programına sadık kalmak üzere;

 1. a) Ülkemizdeki gençlerin, Atatürkçü düşünce doğrultusunda, ülkesine ve ulusuna yararlı araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirir.
 2. b) Sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleriyle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla, AB partiye taban oluşturacak katkılarda bulunur.
 3. c) Gençliğin yönetim verimliliğinin artırılmasını, sürekli gelişme için araştırmaların yapılmasını ve sonuçların değerlendirilmesini sağlar.

ç) Gençliğin örgütlenme, eğitim, sağlık ve çalışma yaşamına yönelik sorunlarını tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar, çözümlerine yönelik politikaları geliştirir ve Genel Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

 1. d) Genel Yönetim Kurulu’nun onayından çıkan çözüm önerileri çerçevesinde bölgesel gençlik kongrelerini yaşama geçirebilmek için altyapı çalışmalarını yapar.
 2. e) AB Parti Gençlik kollarının çalışmalarına yönelik Genelgelerin hazırlıklarını yapar. İlgili makamın onayından geçen genelgelere uyulup, uyulmadığını takip eder.
 3. f) Gençlik Dergisini çıkarma hazırlıklarını yapar.
 4. g) Yurtiçi ve yurtdışındaki ulusal çizgideki diğer gençlik örgütlenmeleri ile Üniversitelerde Atatürkçü gençlik örgütleri ile ilişkileri geliştirir. Diğer gençlik örgütleriyle ilişkileri kurar.
 5. h) Tüm AB Parti gençlik kollarının katılacağı Çalıştay, yılda en az bir kez yapılır, Gençlik kampı vb. gibi etkinlikleri düzenler ve hazırlıklarını yapar.

ı) Gençlerin sorunlarına ve çözümlerine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için diğer kollarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapar.

 1. i) Yurt genelinde ve yöresel olarak özellikle gençlerin katılımının sağlanacağı aydınlanma ve danışma birimleri oluşturma konusunda çalışmalar yapar.
 2. j) Gençlerin karar almak yeteneğinin geliştirilmesi için örnek uygulamalar yapar.
 3. k) AB Parti Tüzüğünde belirlenmiş olan amaçları gerçekleştirmek ve AB parti kuruluş amaçlarına ulaşmak için Gençlik Kolları tarafından yürütülen çalışmaları Ülke genelinde planlar ve eşgüdümünü sağlar.
 4. l) Gençlik Kolları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Genel Merkez kurullarına bilgi verir, önerilerini alır ve bu konularda raporları sunar.
 5. m) Gençlik Kolu bulunmayan İl, İlçe ve beldelerde Gençlik Kolu kurulması için çalışmaları Teşkilat Başkanlığı aracılığı ile yürütür.
 6. n) Genel merkez gençlik kolu, İl, İlçe ve belde başkanlığını bilgilendirmek ve onayını almak kaydıyla İl, İlçe ve belde gençlik kolunu veya genç üyeleri/üyeyi belirli bir konuda görevlendirebilir.
 7. o) Gençlik Kolları Yönetim Kurulu çeşitli alanlarda kendisine bağlı alt çalışma masaları (örgütlenme, danışma ve çeşitli AR-GE alanlarında) oluşturur.
 8. p) Gençlik kollarının kullanacağı internet sitesi kurar.
 9. r) Öğrenci gençliğin burs ve yurt sorununun çözümü için çalışmaları yapar.
 10. s) Türk Gençliğini dünya ve ülke genelinde gelişen olayların doğru algılanması ve doğru çözümler üretmesi ve doğru çözümlerden yana tavır almasına katkı koyacak bilinç düzeyini artırmak için sürekli eğitim vermek,

ş) Türk Gençliğini Atatürkçü Düşünce ışığında birleştirici, bütünleştirici çalışmalar yapmak.

 1. t) Ülkemizdeki gençlerin Türk Devrimine, Atatürk İlkeleri doğrultusunda, ülkesine ve ulusuna yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal hayata gönüllü katılımlarını sağlamak.
 2. u) AB Partiye üye gençlerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmalarına yönlendirmek.

ü) AB Partiye üye gençlerimize birlikte üretmek, birlikte sorumluluk üstlenmek, farklılıklara hoşgörü ile bakmak gibi demokrasinin temeli olan davranış ve düşünceleri kazandırmak.

 1. v) Sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleriyle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak ve beraberlik duygularını güçlendirmek, AB Parti yönetimine taban oluşturacak yapıyı sağlamak için katkıda bulunmak.
 2. y) Ülkemizdeki Tüm Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.