İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Madde 31- Belde Kongresi Delegeleri; Belde kongresi, seçilmiş en fazla 100 (yüz) delege ile tabii delegelerden oluşur. Seçilmiş delegelerin mahalle dağılımları şöyle hesaplanır: Seçilmiş delege sayısı olan 100 (yüz) rakamı; Partinin son genel seçimde belde de almış olduğu oya bölünerek kat sayı bulunur. Katsayının, mahallede Partinin almış olduğu oyla çarpımından elde edilecek rakam, o mahallenin seçilmiş delege sayısıdır. Eksikler, küsurat büyüğüne göre dağıtılır. Asıl delege sayısının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. Çeşitli nedenlerle Partinin almış olduğu oy belli değil ise; son yerel seçim sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, belde kongresi delegeliklerinin mahalle dağılımları seçmen sayısı oranlarına göre yukarıdaki yöntemle belirlenir. Beldeye bağlı mahallelerde kayıtlı üye sayısı 100 (yüz)’den fazla değil ise, üyelerin tamamı belde kongresi delegesi sayılır. Beldenin seçimle görev yapmakta olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Partili belde belediye başkanı, belde kongresinin tabii delegesidirler. Belde kongresi ilçe yönetim kurulunun aday olmayanlar arasından görevlendireceği üç kişilik bir heyetin gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır.