İÇİNDEKİLER

ALTINCI KISIM

Madde 64 - İlçe ve İl Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkileri; İlçe ve il yönetim kurulları, teşkilat kademelerinde Parti faaliyetlerinin, Parti tüzüğü ve yasal mevzuata uygunluğunu gözetir, denetler, koordinasyonu sağlar, tüzüğün verdiği yetki ve görevleri ifa ederler. Partinin program ve faaliyetinin tanıtım ve gelişimi için tüzüğe uygun gerekli her tür çalışma ve faaliyette bulunurlar. Yapılacak iş ve amaca göre dar veya geniş kapsamlı toplantılar düzenleyebilirler. Partinin ilkeleri doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Parti içi veya dışından uzman kişilerden geçici veya sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturabilirler. Doğacak durum ve gereklere göre, bir üst yönetimin olurunu almak kaydıyla toplantılar, miting, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir ve Partinin program ve hedeflerini tanıtmak  ve bilgilendirmek amacıyla gerekli gördükleri içe dönük veya dışa açık toplantılaryapabilirler. Kongrelerle ilgili gerekli hazırlık ve uygulama çalışmaları,ilgili tüm işlemler, seçim kurullarına veya ilgili idari birimlere ait tüm bildirimler; ilgili kademe başkanı tarafından veya onun nezareti altında gerçekleştirilir. Alt kademeler, üst kademelerin emir ve talimatlarına, Parti yönetmeliği ile tüzüğüne ve yasa hükümlerine uygun iş ve işlem yapmakla yükümlüdürler. Yazışmalarını, acil durumlar hariç, kademe silsilesine göre yaparlar.