İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

Madde 168 - Parti Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi; Parti tüzel kişiliğinin feshine ancak büyük kongre tarafından karar verilebilir. Bu karar gizli oyla alınır. Toplantı yeter sayısı ise, bu Tüzük’te büyük kongre ile alakalı toplantı yeter sayısının salt çoğunluğudur. Büyük kongrenin fesih kararı aldığı tarihte Parti tüzel kişiliği sona erer. Genel başkan fesih kararını, kararın alınmasından hemen sonra TBMM Başkanlığı’na, Anayasa Mahkemesi’ne, İçişleri Bakanlığı’na ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı ile bildirir. Parti tüzel kişiliğinin feshi kararı alınması halinde Parti mal varlığının nasıl tasfiye olunacağı, Siyasi Partiler Kanunu’nun 110. maddesi gereklerine uygun olarak büyük kongrece karara bağlanır.