ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

Madde 8 – Öncelikli Yapacakları; “Türk Milleti’nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve Demokrasi’yi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Birinci önceliğimiz, Eğitim alanında Gelir ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, çağdaş ülkelerin normlarına uygun bir yaklaşımla bütün yurttaşların eğitim hakkından ücretsiz ve eşit yararlandırılması sağlamaktır. Öncelikli hedefimiz olan eğitimle özgür akla ve vicdana sahip, üretken, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan, ülkesine ve topluma karşı duyarlı bireyler yetiştirmekdir. Atatürk’ün “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller” söylemi aslında eğitimde temel yol haritasını önümüze koymaktadır. Bunun yolu da elbette ki çağın gereklerine uygun bilimsel bir eğitim müfredatından geçiyor bu müfradatın oluşmasında Milli değerleri koruyarak ve milli bir müfredat oluşmasını sağlamak amacımız. Birinci önceliğimizin dışında bulunan diğer yapacaklarımız parti programımızda mevcuttur.