İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

Madde 125 - Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller; Kınama Partilinin “kusur” bildirimi içeren yazılı uyarılması olup; Yetkili organlarca verilmiş Parti görevini Kabul etmemek veya yapmamak, Parti içinde ve Parti faaliyetlerinde kişisel çıkar gözetir tutumlar sergilemek, Parti aleyhine tazmini gerekli bir zarar doğmasa bile, tutulması gereken defter ve kayıtları kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutmamak, Kanuni sorumlulukları ile ödeme ve tazmin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, Partideki göreviyle bağlı hizmet gereği kendisine teslim edilmiş eşya veya malzemenin,ihmal sonucu kaybına neden olmak, Bir yıl içinde iki defa uyarma cezası gerektiren eylemlerinden ötürü uyarma cezası ile cezalandırılmış olmak, Partilinin kınama cezası ile cezalandırılmasını gerektiren eylemlerdir.