İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

Madde 86 – Genel Başkanın Görev ve Yetkileri; Genel Başkan Partinin disiplin kurulları ve Parti içi demokrasi hakem kurulları hariç, bütün Parti teşkilatının tabii başkanı olup, büyük kongreye karşı şahsen sorumludur.

Bu sıfatla Genel Başkan;

a) Adli, idari, mali ve benzeri her tür kamusal kurum ve kuruluşlar nezdinde davalı veya davacı olarak Partiyi temsil eder veya bu alanlarda MYK Üyelerinin Görev ve Yetkileri Madde 91–Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri; Tüzüğün 91. hükmüne göre kendi adına yetki kullanılmasına nezaret eder.
  1. b) Parti adı altında yapılan işlem ve eylemlerin Anayasa, kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine gore icra edilmesini ve Büyük Kongre ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.
  2. c) Partililer ve Parti teşkilat kademeleri arasında verimli ve etkin çalışma temposunu sağlar, Parti üst organlarının müşterek çalışmalarına başkanlık ve nezaret
  3. d) Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapar, gerek görmesi halinde iş bölümünü değiştirir.
  4. e) Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kimseleri danışman olarak tayin
  5. f) Gelişen durum ve olaylar karşısında Parti duruş ve görüşünü kamuya açıklar.
  6. g) Genel merkezde hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama işlemleri ile sürekli istihdam olunacak hizmetli ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılmaları konularını, ilgili MYK üyesinin önerilerine gore karara bağlar.
  7. h) Genel Başkan; Kanun, Parti Tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır.