İÇİNDEKİLER

SEKİZİNCİ KISIM

Madde 96 - Kadın ve Gençlik Kollarına İşten El Çektirme; Tüzüğün, Parti teşkilat kademeleriyle ilgili el çektirme nedenlerini düzenleyen Madde 67- İşten El Çektirme Nedenleri, elçektirmenin usul ve esaslarını düzenleyen, Madde 68–İşten El Çektirmenin Usul ve Esasları ve geçici kurullar ile olağanüstü kongrelerini düzenleyen, Madde 69-Geçici Kurullar ve Olağanüstü Kongrenin Toplanması 69. madde hükümleri, aşağıda belirtilen koşullarla kadın ve gençlik kolları hakkında da uygulanır. Kadın ve Gençlik Kolları alt kademe başkan ve üyelerine işten el çektirme işlemlerini birinci fıkrada atıf yapılan maddelere göre icra etmeye kadın ve gençlik kolları yönetim organları gibi eş düzey Parti teşkilat yönetim organları da yetkilidir. Parti MKYK, yan kuruluşlar alt kademe teşkilatlarıyla ilgili her tür soruna her aşamada el koymaya yetkilidir. MKYK’nun bu konuda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile vereceği kararlar Parti içi işlemler açısından kesindir. Parti MKYK, el çektirme nedenlerinin varlığı halinde, ilgili Genel başkan yardımcısının talebi üzerine ve ya re’sen, kolların merkez organları dahil her kademedeki yönetim başkan ve üyelerine kısmen ve ya tamamen el çektirebilir. Kolların Genel Merkez organlarına işten el çektirilmesi halinde kolun merkez organı, yapılacak ilk kongreye kadar görev yapmak üzere Partinin Merkez Yürütme Kurulunca atama ile oluşturulur.