İÇİNDEKİLER

ONSEKİZİNCİ KISIM

Madde 170 – Parti İç Yönetmelikleri; Tüzük’te çıkarılması öngörülen bütün iç Yönetmelikler ile iş ve faaliyetin gerekli kıldığı her tür Yönetmelik, genelge ve benzeri düzenleyici metinleri oluşturmaya, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yetkilidir. Herhangi bir konuda Tüzük’te ön görülen yönetmeliğin çıkarılamamış olması, o alanda faaliyette bulunmayı engellemez ve geciktirmez.