İÇİNDEKİLER

ONUNCU KISIM

  1. d) Kurulun Görev ve Yetkileri; Siyasi Ahlak ve Etik Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

Tüm Parti kadrolarının AB PARTİ Tüzüğü ile programında belirlenen kurucu değerler ve ilkeler ile temel amaçlar ve politikalarımız doğrultusunda bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, bu çerçevede raporlar hazırlamak ve Genel Başkan’a sunmak, Parti disiplin kurullarının görev ve yetkisi dışında kalan konularda, kurucu değerlere ve ilkelere aykırı söz, tutum ve davranışlarda bulunan Parti üyeleri hakkında re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili Parti içi mercilere bildirmek. Partinin genel politika ve faaliyetlerini Parti kurucu  değerleri ve ilkeleri ile temel hedefler ve politikalarımız açısından izlemek, değerlendirmek, bu çerçevede alınması gereken tedbirlerle ilgili tavsiye kararları almak ve Genel Başkan’a önermek. Parti  kurucu  değerleri  ve  ilkelerinin  tüm  Parti   faaliyetlerine hakîm olmasını sağlamaya yönelik olarak uygulamaya geçirilmesi ve bu uygulamaların teamül haline getirilmesi için gerekli tedbirleri geliştirmek. Genel Başkan tarafından kuruluş amacına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek, Kurul, görevlerini ifa ederken Parti üyesi ilgilileri dinleyebilir, görüş ve kanaatlerini alabilir.