İÇİNDEKİLER

BEŞİNCİ KISIM

Madde 52 - Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı; Kongreler, delege toplam sayısının en az dörtte birinin katılımı ile toplanır. İlk toplantı da yeterli katılım olmaması halinde, ikinci toplantı katılanlarla yapılır. Kongrede kararlar, Tüzük’te yazılı ayrık durumlar saklı olmak üzere, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.