İÇİNDEKİLER

DOKUZUNCU KISIM

Madde 99 - Grup Başkanı, Başkanvekilleri ve Grup Yönetim Kurulu; AB PARTİ Genel Başkan’ı, Partinin TBMM Grubunun da başkanıdır. Genel Başkan TBMM üyesi değilse, Parti meclis grubu, üyeleri arasından birini üye tamsayısının saltçoğunluğunun oyu ile grup başkanı seçer. TBMM Parti Grubu, grup başkanvekillerinin seçimleri ile grup organlarını, grup iç yönetmeliğine göre oluşturur. Grup başkanı, grupbaşkan vekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre seçilenlerin görev süreleri ise bu seçimi takib eden ilk millet vekili genel seçimlerine kadardır. Boşalma halinde grup başkanı ile başkan vekilleri için yeniden seçim yapılır. Bu şekilde ara seçimle seçilenler, yerine seçildikleri üyenin süresi kadar görev yaparlar. Yönetim kurulunda boşalma olması halinde ise, aldıkları oy sırasına göre yedekleri grup başkanı tarafından davetedilir.