ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 16 – Genel Merkez Üye Yazım Yönetmeliği ve Üye Yazımında tüzüğe Aykırı Davrananlar;

a) Genel Merkez Üye Yazım Yönetmeliği Tüzükte belirlenen kurallara uyularak yapılan üye yazımları, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca ayrı ayrı bilgisayar ortamına aktarılarak Genel Merkez’de toplanır. Genel Merkez Üye Yazım Bürosu, Asıl Üye Genel Kütüğü’nü oluşturur ve ilgili makamlara gerekli bilgileri, kayıtları ve belgeleri ulaştırır. Parti Kimlik Belgesi’nin hangi tarihlerde nasıl yenileneceği ve üyelikle ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceği, Üye Yazım Yönetmeliği’nde düzenlenir. Partinin üyelikle ilgili tüm işlemleri, ilçe teşkilatlarınca tutulan üye kayıt defterleri esas alınarak genel merkeze teşkilat programı adıyla düzenlenen elektronik veri tabanı üzerinde il ve ilçe ölçeğinde mahalle, köy ve sandık esasına göre arşivlenir. İlçe teşkilatlarınca yapılan üyelikle ilgili kayıtların e-teşkilatüye programına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca çıkartılacak yönetmelik ile belirlenir. Üyelikle ilgili Parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esasdır. Üye Başvuru Belgesi ve Üye Başvuru Defteri, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca bastırılıp Yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olarak, ilçe başkanlıklarına dağıtılır. İlçe başkanlığı; başvuru defterine, ilçenin adını, defterin sayfa sayısını, kaç başvuruya yeteceğini, hangi tarihte kullanılmaya başlayacağını yazarak ilçe seçim kuruluna onaylatır.

b) Üye Yazımında tüzüğe Aykırı Davrananlar, Üye yazımlarında; başkası adına üye başvuru belgesi düzenleyenler, başkasının imzasını taklit edenler, gerçek dışı beyanda bulunanlar, sahte belge düzenleyenler, üyelerin kayıtlarını silenler, üyeleri ayrılmış gösterenler, Üye Yazım Yönetmeliği’ne aykırı davrananlar hakkında ivedi olarak disiplin kovuşturması yapılır. Yukarıda yazılan suçları işlediği, disiplin kovuşturması sonucu saptananlar hakkında, disiplin cezalarının uygulanması yanında, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.