ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

Madde 7 - Siyasal İlklerimiz;

Cumhuriyetçilik;  Cumhuriyet; devleti yönetme (egemenlik) hakkının millete ait olduğu ve milletin de bu hakkını belirli bir süre için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet yönetimi olarak cumhuriyeti benimsemek ve korumaktır.

Milliyetçilik; Partimiz Milletimizin varlığını sürdürmesi ve yüceltilmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya. Bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya odaklanmaktır. Kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin, O milleti yüceltme istekleridir. Milliyetçilik yaşadıgı topraklara bağlı olmaktır. Bir insan kökeni ne olursa olsun kendini hangi millete ait hissediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu yüzden Atatürk ne mutlu Türk olana değil “Ne mutlu Türküm diyene” demiştir.

Halkçılık; Genel anlamda bir devletin sınırları içerisinde yaşayan ve o devletin yasalarına bağlı olan kişilere halk adı verilmektedir. Başka bir deyiş ile, ülke toprakları üzerinde yaşayan, ureten, emek veren, hizmet eden, ülkeyi vatanı kabul eden anlamına gelmektedir. Bu baglamda Halkçılık ilkesi yönetimde, siyasette, kalkınmada, gelir dagılımında, devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında, halkın yararlarının gözetilmesini ve korunmasını amaçlamaktadır. Bu amac dogrultusunda partimiz düzenlemeler yaparak, önlemler alarak, engel ve güçlükleri ortadan kaldırmayı görev bilir.

Devletçilik; Devlet bir ülke üzerinde yaşayan insan topluluğunun, aralarındaki düzeni kurmak ve sürdürmek için oluşturduğu siyasi teşkilata ve bu teşkilatın ortaya çıkardığı üstün buyurma gücüdür. Devletçilik ilkesi ise o ülkenin sosyal politikasında izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın devlet eliyle gerçekleştirilmesidir. Bir devletin temel öğeleri; millet, yurt, egemenlik, bayrak ve milli marştır. Devletçilik ilkesinde asıl amaç fertlerin yapamayacağı oluşumların devlet tarafından sağlanmasıdır. Ekonomik kalkınmada özel teşebbüslerin yanı sıra devletin de yatırımlar yapmasını öngören karma sistemi ele alan, sosyal güvenliğin sağlanmasını devletin görevi kabul etmektedir.

Din ve Laiklik; Herkes Anayasamızın teminatı altında vicdan, dini inanç ve ibadet hürriyetine sahiptir. Maddi ve manevi gelişmeyi birlikte sağlamanın zaruretine inanırız. Yüksek ahlak sahibi dengeli bir nesil yetiştirilebilmesini teminen, devletin ilk ve orta öğretim kurumlarında dini eğitim ve öğretim yapılması için gerekli tedbirleri almasını zorunlu görürüz. Laikliği, manevi değerlerin korunmasında, vicdan, dini inanç ve ibadet hürriyetinin uygulanmasında ve dini kültürün geliştirilmesinde kısıtlayıcı bir unsur olarak anlamıyoruz.

İnkılapçılık; İnkılâp kelime anlamı ile bir durumdan başka bir duruma geçiş ve dönüşüm anlamına gelmektedir. İnkılâpçılık ise her zaman yeniliği esas alan, sürekli yeniliklere gelişmelere açık olmayı isteyen, yeniliklerle toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, çağdaşlaşma yolunda adımlar atmaya çalışan, eğitimi ve bilimi ön planda tutan, Milletimiz için modernlik amaçlayan Partimiz bu ilkenin ışığında daha da değişime, gelişime ve Dünya da gelişmiş ülkelerin yakalamış olduğu bilgi çağına ulaşabilmek hatta geçebilmek için çalışarak gerçekleşmelerini sağlamaktır.