İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

Madde 119 - TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu’nun Bakacağı İşler; Grup Disiplin Kurulu, grup üyelerinin Partiden geçici veya kesin ihracını gerekli kılan eylemlerin dışında kalan, Tüzükte yazılı veTBMM Parti Grup İç Yönetmeliği’nde belirtilen disiplin suçlarıyla lgili işlere bakar ve kesin olarak karara bağlar. Tüzük’te yazılı esaslar saklı kalmak kaydıyla milletvekilleri hakkında yapılacak disiplin soruşturmasının şekli ve usulleri ile soruşturmayı gerektiren sair haller, verilecek disiplin cezaları ve kesinleşme halleri, Grup İç Yönetmeliği’nde gösterilir.