İÇİNDEKİLER

ONDOKUZUNCU KISIM

ONDOKUZUNCU KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 - Kurucular Kurulu’nun Görev ve Yetkileri; Kurucular Kurulu ilk olağan büyük kongre yapılıncaya kadar, bu tüzüğe göre Parti büyük kongresinin sahip olduğu bütün hak ve yetkileri kullanır.