İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ KISIM

Madde 42- İlçe Yürütme Kurulu; İlçe yürütme kurulu ilçe başkanının başkanlığında, ilçe düzeyinde görev yapan Parti içi organdır. İlçe yürütme kurulu üyeleri; ilçe başkanı tarafından ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İlçe yürütme kurulu üyeleri ilçe başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapar. İlçe yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı,  Madde  90 –  MYK’nın Genel Başkan Yardımcısı Üyeleri Arasında İş Bölümü; Tüzüğün 90. maddesinde belirtilen iş bölümü esasına göre ilçe başkanı tarafından yapılır. İlçe yürütme kurulunun üye sayısı, Madde 90– MYK’nın Genel Başkan Yardımcısı Üyeleri Arasında İş Bölümü;  Tüzüğün 90. Maddesinde gösterilen Genel Başkan Yardımcılarının sayısı kadardır. İlçe yürütme kurulu ilçe başkanının başkanlığında, üye tam sayısının İlçe yürütme kurulu, ilçe yönetim kurulunun gündemini hazırlar, ilçe başkanının tevdi ettiği işleri yapar, ilçe kongresi ve ilçe yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar. İlçe yürütme kurulu üyeleri, Madde 91–Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri; a) Genel Başkan yardımcılarının bakacakları ve yapacakları iş ve faaliyet alanları; Tüzüğün 91.  a maddesinde belirtilen Genel Başkan Yardımcıları arasındaki görev bölümü talimatına uygun biçimde ilçe düzeyinde görev yaparlar. D - MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) -Madde 88 – MYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları; Tüzüğün 88. maddesi hükmü, ilçe yürütme kurulu hakkında da uygulanır.