Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

ADALET BİRLİK PARTİSİ ONLİNE ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 1. GİRİŞ Adalet Birlik Partisi olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda yer alan bilgilendirme ve işlenmelerini gerektiren amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, tarafımıza bildirdiğiniz veya üçüncü kişilerce bildirildiği şekliyle kişisel verilerinizin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işleyeceğimizi, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyinde korumaya yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri aldığımızı bildiririz. Bu metinle KVKK’nın 10. Maddesinden doğan; kişisel verilerin işlenme amaçları, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan ilgili kişi hakları konularında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız. Online üyelik başvurusun da bulunmuş olmanız nedeniyle kişisel verilerinizi işlememiz halinde; kişisel verilerinizi aşağıda 2. Maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilin de; internet sitesi üzerinden veya Adalet Birlik Partisi İl ve İlçe Başkanlıklarına şahsen başvuru yapılması kanallarıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplamaktayız. Adalet Birlik Partisi Online üyelik başvurusunda bulunmuş olmanız nedeniyle kişisel verilerinizi işlememiz halinde; elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir
VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, TC kimlik numarası.
İletişim Bilgisi Telefon numarası (Sabit hat ve GSM), açık adres bilgisi, eposta adresi.
Meslek- Eğitim Bilgisi İş tanımı / Meslek bilgisi, Öğrenim durumu, okul/ üniversite ismi, bolum/program ismi, yabancı dil bilgisi.
Görsel ve İşitsel Bilgi Fotoğraf.
Banka Hesap / Kredi Kartı Bilgisi İBAN numarası, hesap numarası, çalışılan banka, Kredi kartı bilgisi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Engellilik durumu ve belgesi.
Çalışma Bilgisi Partideki görev ve unvan.
Diğer Şehit yakınlığı, gazilik bilgisi ve belgeleri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak toplanan kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gereği olarak, haklarınıza zarar verilmeden, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

 • Online üyelik kapsamında kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Parti görev dağılım ihtiyaçlarını belirlemek, karşılamak, eğitim planını duyurmak, eğitim faaliyetlerini takip etmek, yürütmek ve değerlendirmek,
 • Bilgi işlem gereksinimlerini sağlamak ve buna ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Adalet Birlik Partisi iç politika ve prosedürlerine uymak,
 • Talep ve şikâyet yönetimini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü yükümlülüklere uymak,
 • Siyasi parti faaliyetlerini yerine getirebilmek
 • Yapmış olduğunuz Online Üyelik formunda verdiğiniz bilgileri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı web sitesi üzerinde Partimize verilmiş olan kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak Üye Kayıt Sistemi üzerinden üye kaydının yapılmasını sağlamak.

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami sure ve herhalde kanuni zaman aşımı sureleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

Siyaset parti faaliyetlerine ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,

Siyaset Akademisi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Yukarıda işlendiği belirtilen kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:
 • Yazılı ve imzalı olarak (Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, erekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Adalet Birlik Partisi Genel Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No:13 D:83 Çankaya-Ankara/TÜRKİYE adresine ulaştırabilirsiniz.)
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile. Talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Adalet Birlik Partisi tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Adalet Birlik Partisi tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10 uncu maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Adalet Birlik Partisi kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarla sınırlanan faaliyetleri kapsamında toplanmakta olup Adalet Birlik Partisi tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Lütfen, web sitemizi ve/veya hizmetlerimizi kullanmakla bu “Gizlilik Politikası”nı kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.

Adalet Birlik Partisi olarak, gizliliğinizi korumak ve sürdürmek, en başta gelen önceliklerimiz arasında olup, aynı zamanda yasal zorunluluğumuzdur. Hangi Bilgilerinizi Topluyoruz? Hesap açtığınızda, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, form doldurduğunuzda sizden bilgilerinizi almaktayız. Bunlara ilave olarak, e-postalar, fakslar, telefon görüşmeleri veya diğer her türlü iletişim metoduyla (“Bilgi”) bilgi alma ihtiyacı duyabiliriz. Lütfen bu tür bilgilerin, belirli bir süreyle kayıtlarımızda tutulmasının Türkiye’de uygulanmakta olan mevzuatın bir gereği olduğunu unutmayınız. Yasal ve düzenleyici sebepler gereğince, hesap açmadan önce sizden, adınız soyadınız, öğrenim durumunuz, kan grubunuz, T.C kimlik numaranız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve mesleğiniz, gibi kişisel bilgileriniz istenecektir.

Bu Gizlilik Politikası ile Bilgi, özel ve gizli olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir. Siz de, tarafınıza herhangi bir sorumluluk yüklenmeden, Bilgilerinizin web sitemizde veya başka yerlerde kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.

Çerez (Cookie) kullanıyor muyuz?

Ağırlıklı olarak, size daha iyi hizmet veren bir site sunabilmek için çerez kullanıyoruz. Çerezler (cookie), bir web sitesinin veya onun hizmet sağlayıcısının web tarayıcısı vasıtasıyla sabit diskinize aktardığı (izin verdiğiniz takdirde), sitenin veya servis sağlayıcının sistemlerinin sizin tarayıcınızı tanımasını sağlayan ve belirli bilgileri hatırlayan küçük dosyalardır. Biz, çerezleri size daha iyi bir web sitesi deneyimi ve araçları sunabilmemizi mümkün kılmak üzere, web sitesi ziyaretçilerimizi daha iyi anlayabilmek için bize yardımcı olabilecek Ortaklarla anlaşma yapabiliriz. Bu Ortakların, bizim adımıza topladıkları bilgileri, işimizi geliştirmek ve yürütmek dışında herhangi bir amaçla kullanmaya izinleri yoktur. Ortaklar (Üçüncü Kişi ve Kuruluşlar) Web sitemizde, takdirimize bağlı olarak, üçüncü kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi tedarik edebiliriz. Şayet; üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almayı seçerseniz, onlarla paylaşılacak herhangi bir kişisel bilgi, bizim "Gizlilik Politikamız" tarafından kontrol edilemez hale gelecektir.

Lütfen bu üçüncü kişi ve kuruluşların web sitelerinin, kendilerine ait ayrı ve bağımsız gizlilik politikaları olduğunu unutmayın. Bu sebeple, bağlantılı bu web sitelerinin içerikleri veya etkinlikleri hakkında, bizim herhangi bir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Sizin tarafınızdan sağlanan veya bu web siteleri tarafından toplanan bilgilerin kullanımları, korunmaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz.

Bilgilerinizi Güncelleme ve Hizmetlerden Ayrılma Talimatlarınız uyarınca, düzenleyici veya yasal amaçlar doğrultusunda tutmamız, talep ettiğiniz hizmetleri size sunmamız veya uygun iş kayıtlarını tutabilmemiz için, gerekli olanlar hariç olmak üzere, kişisel bilgilerinizi değiştirir veya sileriz.

Bununla birlikte, her durumda, Gizlilik Politikasında tanımlanan yasaların gerektirdiği amaçlar doğrultusunda toplanmış olan veya anonim bilgiyi süresiz olarak saklayabiliriz. Gizlilik Politikası ile İlgili Değişiklikler Zaman zaman bu Gizlilik Politikası üzerinde, günün gereksinimi, üye memnuniyeti ve kanuni sebeplerden dolayı değişikliğe gidilebilir. Bu Gizlilik Politikasının değiştirilmesi durumunda, revize edilmiş olan Gizlilik Politikası, derhal web sitemizde yayınlanacak ve duyurusu yapılacaktır.

6698 sayılı kanun gereğince kişisel verilerimin kayıt ve kullanımın da AÇIKCA RIZAM vardır.

Adalet Birlik Partisi her türlü değişiklik yapmayı kendinde saklı tutar.