SELEN FİDANCI

GENEL BAŞKAN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

SELEN FİDANCI

Telefon: 03124320661 Dahili No:111

Görevleri 
 • Parti Genel Başkanı özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışmaları ile görev ve izin işlerini yürütmek,
 • Parti Genel Başkanı tarafından; başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili işleri yürütmek,
 • Parti Genel Başkanı için gerekli bilgi notları, kurumsal sunumlar ve toplantı dokümanlarının hazırlanmasını ve muhafazasını sağlamak,
 • Parti Genel Başkanına gönderilen dilekçe, evrak ve faksların kabulünü yapmak, Parti Genel Başkanın talimatı doğrultusunda gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Parti Genel Başkanın ziyaret, davet, randevu ve programlarının yazışmalarını yapmak, takibi ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Parti Genel Başkanı koruma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Özel kalem müdürlüğüne bağlı birimlerin evrak, arşiv ve dokümantasyon işlerini yürütmek,
 • Askeri birliklerden yardım istenmesini zorunlu kılan durumlarda Parti Genel Başkanı İl İdaresi Kanunu ile tanınan yetkinin kullanılmasına ilişkin haberleşme ve yazışmaları yapmak,
 • Olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda; 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu ile 21/2/1984 tarihli ve 84/7778 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tesbit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü büro oluşuncaya kadar ve sözü geçen büroların kaldırılması durumunda, yazışma, dosyalama ve arşivleme işlerini sağlamak,
 • Makama gelen istihbarat, sınır görüşmeleri gibi özel amaçlı ödenek ve harcama belgelerini Parti Genel Başkanının direktifi doğrultusunda muhafaza ve gerektiğinde usulünce imha etmek,
 • Koruyucu güvenlik mevzuatı uyarınca, özel kalem müdürlüğünü ilgilendiren işleri yürütmek,
 • Mevzuat veya Parti Genel Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İletişim Bilgileri: 
Mail Adresi: ozelkalem@abparti.org.tr