HAMZA KAYA BURSA İL BAŞKANI

BURSA İL BAŞKANI

HAMZA KAYA

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Siyasi Hukuki İşler

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Teşkilat

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Seçim İşleri

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Tanıtım Medya

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Sosyal Politikalar

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Dış İlişkiler

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Yerel Yönetimler

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Mali ve İdari İşler

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Ar-Ge

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Sekreterlik

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/İnsan Hakları

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-104x100-1 - Kopya

İl Başkan Yrd/Çevre, Şehir ve Kültür