TANJU AKBAŞ

TANJU AKBAŞ

BASIN MEDYA BAŞKANI

Telefon: 03124320661 Dahili No: 405

 

Adalet Birlik Partisi

Basın Medya Başkanı

 

BASIN VE MEDYA GÖREVLERİ

1) Kitle iletişim araçlarında yer alan, Teşekkül ile çıkan görsel, yazılı ve internet haberleri faaliyetlerini ilgilendiren konularda Makamı zamanında haberdar etmek ilgili haberlerin takibini, tespitini yapmak ve ayrıca bunların resim, kaset olarak arşivlenmesini, Teşekkülün kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve haberlerin olması halinde yerel ve ulusal basında tekziplerin basın/yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

2) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki, yönetim görevlerini yerine getirir.

3) Başkanlık faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

4) Başkanlığın işlevleri ile ilgili raporları hazırlamak.

5) Başkanlığın çalışma esaslarını gözden geçirmek, planlayıp programlamak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.

6) Başkanlık çalışmalarının sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirme yapmak.

7) Başkanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin Makamın uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulamak.

8) Bağlı İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlıkları arasında iş ve işlevlerindeki organizasyon, koordinasyonu ve tüm işlemlerini usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

9) Ulusal ve Yerel yayın yapan günlük gazetelerden Teşekkül’ ü ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haberlerin Makama sunulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,

10) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarında Teşekkül’ ün leh veya aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak Teşekkül ile ilgili yayınlanan haberlerle ilgili olarak Makama düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili alt birim başkanlıkları ile arşivin oluşturulması sağlamak.

11) Gerektiğinde Makamın günlük programlarını yerel-ulusal basına bildirilmesini sağlamak,

12) Makamın günlük programlarının İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlığı tarafından görevli fotoğrafçı ve kameraman tarafından izlenmesini ve kayda alınmasını sağlamak,

13) Çeşitli konularda İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlıkları tarafından görevlendirilmiş (faaliyet, açılış, ziyaret vb.) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yaptırılmasını sağlamak,

14) Basın bültenlerinin hazırlanması, Teşekkül’ ün faaliyetleri hakkında basın yayın Kuruluşlarına (Gazete, Radyo, TV, Dergi vb. ) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e-posta ve cep mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak,

15) Teşekkülümüzün bilgi edinme ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

16) Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan Parti teşkilatlarının yararlanmasını sağlamak.

17) Basın Mensuplarıyla haber konulu görüşmelerin sürekliliğini sağlamak,

18) Teşekkül tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek,

19) Makamın emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantıları düzenlemek ve Teşekkülün faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak

20) Teşekkülümüzün birimlerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek basın yayın konusundaki, yeni gelişme ve uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmek.

21) Teşekkülün faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmek yapılan çalışmalar hakkında Genel Sekreterliğe yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmek.

22) Tanıtım ve halkla ilişkiler konularında, kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlarda, Teşekkülün imajını istenilen şekilde güçlendirilmesi, vb. konularda Teşekkül’ ün menfaatini gözetme yönündeki görüşlerini belirtmek.

23) Teşekkülümüzde görev alan İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlık personellerin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere birimine anket ve benzeri çalışmaları yapmak

24) Basın Yayın işlemleri ile ilgili olarak, Teşekkül web sayfası, vb. çalışmaları ile ilgili içerik düzenlemeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

25) Gerçek ve tüzel kişilerle ilgili olarak gelen istek, şikayet, teklif vb. konuları en kısa zamanda Teşekkülümüzün diğer birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamak.

26) Teşekkülümüze bağlı Birim Başkanlıkları, İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlık tarafından yapılan basın yayın ile ilgili çalışmaların tanıtımını yapmak.

27) İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlık işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması için Makama önerilerde bulunmak.

28) Genel Merkez, İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlıkların da görev yapan başkanların düzenli çalışmalarını sağlamak öneri ve talimatlar vermek ve denetlemek.

29) İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlıklarınca yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak.

30) Genel Merkez Basın ve Medya Başkan yardımcıları ile koordine toplantıları yapmak, bilgi, öneri ve isteklerini değerlendirmek.

31) İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlık makamlarında bulunan başkanların terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini Makama iletme yetkisi.

32) İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlarımıza. Disiplin, takdirname, ödül yer değiştirme gibi personel işlemleri için Makama önerilerde bulunmak.

33) Teşekkülümüzce verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunda Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içinde etkin görev almaktan dolayı, gözetimi ve denetimi altında yukarıda özetle belirtilen görevlerin yerine getirilmesi bağlamında, Makamının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

34) Teşekkül’ ün ilgili İl, İlçe ve belde Basın ve Medya Başkanlıkları nezdinde basın yayın görevlerinin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için bu birimlerce kendilerinden istenen bilgi ve belgeyi zamanında ilgili birimlere gönderilmesi ve işbirliği içinde bulunmak.

35) Genel Başkan makamı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

YETKİLERİ: 1) Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelgeler ve üst makamlarca verilecek diğer görevleri yaptırır, yetkilerini kullanır.

2) İş verme, yönlendirme, iş değiştirme, kontrol etme, düzeltme, eğitim verme, sicil verme yetkileri mevcuttur.

SORUMLULUKLARI: Görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, Genel Başkana karşı sorumludur.

Adalet Birlik Partisi