????????????????????????????????????

NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANI

Telefon: 03124320661 Dahili No: 402

15/04/1978 Yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu İstanbul Küçükyalı Halit Armay Anadolu ilköğretim okulunda, Liseyi Küçükyalı Halit Armay Anadolu lisesinde ve Üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Bölümünü okuyan PİLİÇÇİ, 1997 Yılından - 2013 Yılına kadar Tekstil sektöründe üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2013 Yılında kendi şirketini Kuran ve Faal olarak Nefesim Meze Kahvaltı Evinde yöneticilik yapan Piliççi, 28. Dönem İstanbul 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı oldu.  Adalet Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı MKYK üyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığını yürütmektedir.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANI

NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI GÖREV VE YETKİLERİ

(1) Aile Başkanlığını İl, İlçe, Belde Başkanlıklarının görevleri:

a) Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ve sosyal destek programlarını yürütmek,

b) Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,

c) Engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,

ç) Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,

d) Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,

e) Çocuğun, engelli ve yaşlıların öncelikle aile içinde yetiştirilmesi, bakımı ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirmek,

f) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve aileleri tespit etmek, desteklemek ve gerekli hizmetlerden yararlanmasını sağlamak,

g) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin, Genel Başkan tarafından belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde inceleme ve denetimini yapmak,

ğ) Sosyal hizmet faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri, Aile Başkanı tarafından merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanına işlemek, güncel tutmak ve güvenliğini sağlamak,

h) Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek,

ı) Alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları ilgili diğer uygulayıcı kurum ve kuruluşlara da aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak,

i) İl/ilçe risk haritalarını oluşturmak ve uygulama planları hazırlanmasını koordine etmek,

j) Yukarıda belirtilen görevler ile ilgili hizmetlerin sunumunda, 3294 sayılı Kanuna göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, diğer kamu kurum, kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak,

k) Aile Başkanı tarafından oluşturulan politika ve stratejileri uygulamak,

l) Koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

m) İl, İlçe ve belde başkanları sosyal hizmet ve sosyal yardım ihtiyacını tespit ederek sosyal hizmet ve sosyal yardımların; ihtiyaç gruplarına etkin, verimli ve zamanında sunulabilmesi için gerekli plan ve 3 programları yapmak, uygulatmak, izleme ve değerlendirmesini sağlamak,

n) İl, İlçe ve belde başkanlıklarına yapılan başvuruları, bildirilen veya İl, İlçe ve belde başkanları tarfından tespit edilen sorunları ivedilikle değerlendirerek uygun hizmet modelinin belirlenmesi ve uygulanması iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütmek,

o) Aile Başkanlığının diğer başkanlık, kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliği, proje ve protokollerin uygulanmasında gereken özeni göstermek ve takibini yapmak,

ö) Aile Başkanlığına bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında İl, İlçe ve belde düzeyinde planlanan araştırma ve proje taleplerini değerlendirmek, uygun görülen taleplerin izin işlemlerini Mülki Amir onayı ile gerçekleştirmek, uygulanmasını takip etmek ve izin verilen araştırma/proje talepleri ve uygulama sonuçları hakkında ilgili Başkanlığın ilgili birimlerine bilgi verilmesini sağlamak,

p) Hizmet alanlara yönelik İl, İlçe ve belde başkanlıkları içi ve dışı tertip, nakil ve hizmet türü değiştirme iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

r) İl, İlçe, belde başkanları ve bağlı diğer birimlerin çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bina ve ihtiyaç planlaması yapmak, ihtiyaçları karşılayacak başkanların il içindeki geçici görevlendirilmesini İl Aile Başkanına teklif etmek,

s) Başkanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarına ve bu sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara yapılacak ziyaret ve görüşmelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ş) İl, İlçe ve Belde de Başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili yazılı, görsel, işitsel medyada ve İnternet ortamında çıkan haber, yorum ve eleştirileri takip etmek, acil müdahale gerektiren konular hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

t) Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmet tesislerinin; kuruluş ve işleyişlerine ilişkin açılış izni, devir, nakil, tertip, çalışma, personel şartları, ücret tarifeleri, denetim, uygulanacak müeyyideler ile faaliyetlerini durdurma iş ve işlemlerini ilgili mevzuatı doğrultusunda yürütmek,

u) Bina, araç kiralama, ek ders karşılığı çalışma ve hizmet alımı yetkileri konusunda talepte bulunmak,

ü) Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimlerinin fonksiyon, kapasite ve adres değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek; İl Aile Başkanları yapılması uygun görülen değişiklikleri Genel Merkez Aile Başkanı ile gerçekleştirmek; Genel Merkez Aile Başkanı onayı ile yapılan değişiklikler hakkında bir hafta içerisinde ilgili Başkanlık birimlerine bilgi verilmesini sağlamak,

v) Başkanların yetkinliğini ve performansını artırmak üzere, Başkanlık eğitim politikalarına veya talimatlarına uygun olarak eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek; iş başında verilecek eğitimleri organize ederek başkanların eğitilmesini ve yönlendirilmesini sağlamak,

y) İşitme engelli ve konuşma bozukluğu olan ve işaret dili tercümanlığı hizmetinden kurum/kuruluş aracılığıyla yararlanmak isteyen kişilerin taleplerinin karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

z) İl, İlçe ve belde başkanlıkları bağlı kurum ve kuruluşlara, basın yayın organları tarafından yapılan talepleri değerlendirerek gerekli izin işlemlerini gerçekleştirmek,